Tuesday, January 3, 2012

Ekstensjonalitet

Det var Wittenstein som introduserte ekstensjonalitetstesen. Han brukte tesen som redskap for blant annet å vise at det ikke finnes ting som sjel, subjekt, med mer. Et idealspråk er sagt å være sannhetsfunksjonelt når det er konstruert på en slik måte at sannheten til en kompleks setning bare er avhengig av sannheten til de setningene den er sammensatt av, ikke meningen deres. Der sannheten er en enkel setning, er den bare avhengig av ekstensjonen (omfanget) av predikatet, ikke intensjonen (innholdet) deres.

Konstruksjonen av et sannhetsfunsjonelt språk innebærer eksempelvis to setninger, a og b, har samme sannhetsverdi. Vi kan da erstatte a for b i alle kontekster der den sistnevnte finnes, og omvendt, uten at vi derved endrer sannhetsverdien til konteksten. Dersom sannhetsverdien blir endret, vil vi ikke lykkes i å konstruere et ekstensjonelt språk.

Hvordan skal vi da forholde oss til spørsmål angående tro? Det finnes visse setninger av formen; "A sier at p" eller "A tror på p". Setninger som disse er blant de mest konstituerende elementer i sosialvitenskapenes språk - og i dagliglivet. Det hevdes at psykologiens og sosiologiens språk burde vært ekstensjonale språk. Dersom tros setninger ikke kan omformes til et ekstensjonalt språk, hører de ikke hjemme i vitenskapen. Dette fører til en radikal reform i disse vitenskapene. Det innbærer at man må forkaste de "vitenskapelige" arbeidene til James, Freud, Weber og flere, men også alle menings- og holdningsstudier, kunnskapssosiologi, intelligenstester med mer. Men all vitenskap har som mål å forstå hva subjektet er og sier. Vitenskapen må oversette subjektets budskapet til sitt eget språk. Vi kan bare tolke når vi har forstått. Dette innebærer at ekstensjon (omfang) og intensjon (innhold) hører sammen. Eller sagt på en annen måte: kvantitativ og kvalitativ metode hører sammen og er ikke motstridende vitenskapelig metoder. De beste vitenskapelige tekster jeg har lest klarer å kombinere disse metodene og viser at studier av omfang og innhold hører naturlig sammen.


No comments:

Post a Comment