Monday, May 16, 2011

Tolkning krever selvbevissthet

Tolkning betyr ikke å forklare den "egentlige" meningen av en tekst, men at man går bak de åpenbare fenomenene som kan observeres. Hermeneutkk handler ikke først og fremst å svare på en problemstilling eller forskningsspørsmål, men å gå bak spørsmålet. Dette krever at vi har et forhold til oss selv som tenkende vesener. Vi må være bevisst oss selv når vi skal tolke fordi hvem vi er preger vår tolkning. Dette igjen krever en ny forståelse av selvet fordi selvforståelse har brutt sammen i dagens samfunn.

Selvforståelse er på mange måter et moteord som brukes i politikk, romaner, og samfunnsdiskusjoner. Det var Fichte som gav begrepet tygnde i sitt store verk om vitenskapsteori på 1700-tallet. Han mente at man må kreve konsekvenser av en som tenker. Det er bare gjennom radikale konsekvenser at man utvikler sine tanker, og det å nå frem til en ekte selvforståelse, krever filosofering. I Fichtes øyne er det bare en mulighet for å være i full og motsigelsesfri overenstemmelse med sitt eget tenkende, og det er i selvbevissthetens spontanitet. Fichtes verk om vitenskapsteori handler om å forstå alt i verden ut i fra ens egen selvbevissthet.

Den nye innsikten vi har fått gjennom vitenskapen de siste hundreårene, gir ikke anledning til å anvende dette prinsippet i særlig grad, samtidig som vi trenger en revidering av vår selvforståelse. Selvforståelse kan ikke lenger knyttes til en fullstendig røntgenfotografering av hvem vi er, det vil si en fullstendig nærvær for oss selv. Selvforståelse er alltid allerede noe som er på vei, samtidig er det en vei som er umulig å tilbakelegge helt. Denne grunnleggende tvilen på hvem vi er, på selvbevissthetens legitimitet, er viktig å ha i minne for å forstå oppgaven for og grensene for hermeneutikken.

En fullstendig avsluttende tolkning er en selvmotsigelse i seg selv. Fortolkning er som selvbevisstheten alltid på vei. Hermeneutikk var tidligere et vitenskapelig og kunstnerisk (gresk: techne) fag, et spesielt område hvor man kunne anvende en teknkk for å overvinne vanskelige tekster. Man kunne forstå hermeneutikk som en kunstlære - men slik er det ikke lenger.

No comments:

Post a Comment