Wednesday, May 18, 2011

Forståelse er alltid et vågestykke

Den filosofiske hermeneutikken er mer opptatt av spørsmålene enn svarene. Spesielt er det viktig å gå tilbake til de bakenforliggende spørsmålene. Når vi skal svare på et spørsmål og ikke helt forstår spørsmålet, det vil si ikke helt vet hva den andre ønsker å vite, da må vi åpenbart forsøke å forstå spørsmålet bedre. Vi kan da spørre. "Hvorfor spør du om dette?". Først når jeg kjenner de tilbakeforliggende elementene i spørsmålet, kan jeg i det hele tatt begynne å søke etter et svare. Vi må fundere over hvilke forutsetninger som gjemmer seg bak spørsmålene. Hermeneutikkens første mål er nettopp å forstå hva som kan ligge skjult i spørsmålene. Å klargjøre den hermeneutiske situasjonen betyr å innse at vi aldri vil få full oversikt og klarhet om hensiktene bak spørsmålene.

Forståelse, akkurat som handling, er alltid et vågestykke og tillater aldri en enkel anvendelse av et regelsett for å forstå bestemte utsagn eller tekster. Forståelse er på mange måter som et eventyr, og like farlig og med like mange muligheter. Hermeneutikk har mye mindre sikkerhet i seg enn naturvitenskapelige metoder, ikke minst fordi den ikke nøyer seg med svar, eller med hva som står skrevet, men vil gå tilbake til de interesser og spørsmål som styrer oss. Hans-Georg Gadamers teori om horisontsammensmeltning, som han gjør rede for i boken Sannhet og Metode (1960) er ikke bare anvendbar i samtalesituasjoner, men også i høyeste grad i tolkning av en tekst, som vi kommer på talefot med ved å stille spørsmål.

På denne måten mener Gadamer at den praktiske filosofien lever videre i hermeneutikken. Hermeneutikk handler om en teoretisk holdning innenfor en fortolkende praksis, men også av de erfaringer som kommer frem og om de perspektivene som kommuniseres. Sammenhengen mellom en allmenn vilje til å tilegne seg kunnskap og konkret praktisk klokskap er en vekselvirkning. Derfor anser Gadamer at teoretisk bevissthet i forhold til forståelsens erfaring og filosofisk hermeneutikk ikke kan skilles fra hverandre. Praksis og teori hører sammen i praktisk filosofi.

No comments:

Post a Comment