Saturday, May 26, 2012

Søren Kierkegaards psykologi

 Innen humanistisk forskning kan man stille spørsmål ved om «resultater» har noen verdi. Det som har verdi er ikke forskningens svar, men de spørsmål som reises underveis. Forskning er en prosess, et alltid uavsluttet spørsmål, ikke et fiksert resultat. Alternativet er dialogen. En samtalesituasjon hvor det stadig reises nye spørsmål: «i en kæde, der snor sig rundt omkring og ind og ud i det emne, der forskes i - uden at svarene i og for sig fikseres».

Søren Kierkegaard (S.K.) mente at psykologien måtte stå i dogmatikkens tjeneste (vitenskapelig fremstilling av kristne trossetninger). Han skriver i sin dagbok i forbindelse med boken Begrebet Angest (BA) at:
«Psychologie er det vi behøver og fremfor Alt dygtigt Kjendskab til Menneskelivet og Sympathie for dets Interesser. Saaledes ligger her en Oppgave, Inden hvis Løsning der ikke kan være Tale om at afslutte en christelig Anskuelse af Livet».
Kanskje den mest adekvate fremgangsmåte for å for å forstå S.K. er å skive slik at man lar seg diagnostisere av S.K. Ikke skriv som en lege men som en pasient. Eller som Anti-Climacus sier:
            «Denne Bog er som af en Læge, jeg, Udgiveren, er ikke Lægen, jeg er en av de Syge».
Begynnelsen for all vitenskap er forundringen. Autopsien, den primære iakttakelse, og den orginale gjennomtenkning av det som iakttas. Iakttalelsens skarphet stiger i takt med graden av personlig engasjement.
Frater Taciturnus sier:
«En nysgjerrigt interessert Iagttager seer Meget; en videnskabeligt interesseret Iagttager er Ære værd; en bekymret interessert Iagttager seer, hvad Andre ikke see, men en sindssvag Iagttager seer maaske mest, hans Iagttagelser ere skarpere og mer udholdende, ligesom visse Dyrs Sandser ere skarpere end Menneskenes. Kun følger det af sig selv, af hans Iagttagelser maae verificeres».

Og Anti-Climacus følger opp med å si at den høyeste form for iagtagelse har den bekymrede iakttager:
«Al christelig Erkjenden, hvor streng dens Form end forøvrigt er, bør være bekymret; men denne Bekymring er just det Opbyggelige. Bekymringen er Forholdet til Livet, til Personlighedens Virkelighed og saaledes, christelig, Alvoren; den ligegyldige Videns ophøiethed er, christelig, langt fra at være mer Alvor, den er, christelig, Spøg og Forfængelighed. Men Alvoren er igjen det Opbyggelige.»
Det kristelige og det vitenskapelige faller her sammen. Den likegyldige viten er verdiløs for en kristelig såvel som for en vitenskapelig betraaktning. En engasjert viten er en vitenskapelig vesentlig viten.

Kierkegaards psykologi er basert på selv psykologi. Han gjentar flere steder uttrykket:
«Unum noris, omnes»
som betyr at all forståelse er i siste instans selvforståelse. Dette er et av S.K.’s yndlingsuttrykk og er en nøkkelsetning i hans psykologiske metode. Uttrykket stammer fra Terents, men S.K. har endret ordlyden og satt sin egen mening: Å kjenne seg selv er den eneste avgjørende betingelse for å kjenne andre. Forutsetningen er at ethvert menneske må vesentlig antas å være i besittelse av hva som vestenlig hører til å være menneske.
«Her gjelder det derfor med dyb psychologisk Afgjørelse: unum noris omnes. Idet Syndens Mulighet vises i eet Menneske er den viist i alle, og kun den Iagttagelsens ideale Tumleplads er tilbage, at overveie det mer eller det mindre».

Bak unum noris omnes-tesen ligger likhetstanken:
«Ethvert Menneske maa væsentligen antages at være i Besiddelse af hvad der væsentligen hører til at være Menneske».

En «objektiv» omverdensforståelse,  som ikke er grunnet i selvforståelse, er enten en likegyldig eller en demonisk illusjon. Først via en selvforståelse kan en ekte omverdensforståelse komme istand. Selvforståelse er ikke bare introspektivt kjennskap til ens eget følelsesliv, men især etisk selvbesinnelse. Å drive vitenskap om mennesker er å være etisk forpliktet. Iakttakerens oppgave er da ikke bare å engasjere seg subjektivt, men som S.K. et sted uttrykker om Sokrates:
            «at forholde sig objektivt til sin egen subjektivitet».

Krav til reflektert selvforståelse gjelder:
            «Den, som mener sig at have Evne og Beleilighed til dybere Forsken.»
Tenkeren må ha fantasi og følelser, kunne tale dikterisk og etisk, og kunne tenke dialektisk, men spesielt må han kunne ha lidenskap. Climacus vil ikke kalle ham for vitenskapsmann men for en kunstner, og hans kunst er å eksistere. Oppgaven er å forstå seg selv i eksistensen. Han skal  på en gang tenke over eksistensen og selv eksistere, og må derfor være oppmerksom på iaktaker posisjonen.

S.K.’s psykologi ligger mellom Begrepet Angest (BA) og Sygdommen til Døden, og spesielt mellom sitatene:
1.  «I uskyldighet er mennesket ikke bestemt som ånd, men sjelelig bestemt i umiddelbar
 enhet med sin naturlighet» (BA, s.345)
2.  «I å forholde sig til sig selv ig i å ville sig selv grunner selvet gjennomsiktig i den magt, som satte det. Hvilken formel igjen, hvorom oftere er minnet, er definisjonen paa tro». (StD, s. 272)
Begynnelsen er umiddelbarhet og uskyldighet. Det vil ofte være slik at det er en krise i individets liv som gjør slutt på umiddelbarheten. Det som skjer i krisen er at individet blir bevisst. Climacus sier at bevissthet er ånd og at ånd svarer til selvet.

S.K. er ingen kliniker og han interesserer seg ikke for psykomotoriske konflikter eller lidelser, men det legemlige er vesentlig for ham. Det legemlige er ofte en utløsende faktori forhold til den åndelige krise. Det sanselige må ikke isoleres, men skal integreres i personligheten i sammenheng med de andre livsytringer, samordnes med det etiske og religiøse.

Estetikkeren taler psykologisk og historisk om den konflikten som er mellom kjønn og ånd. Etikkeren sier at det ikke nødvendigvis er noen konflikt mellom dem. Den sanselighet som S.K. betegner som syndig er den løsrevne og isolerte. Synden er psykologisk sett et produkt av moralen eller syndsbevisstheten. Boken StD er boken om synden fremfor noen. Synd er fortvilelse, og motsetningen til synd er ikke dyd, men tro.

En psykolog eller psykoanalytiker som avstår fra å filosofere over sin vitenskaps- antropologiske og etiske implikasjoner, risikerer meget lett å gjøre seg til et blindt redskap for krefter i «tiden», som , uerkjente, er like så allmektig som de psykiske krefter han studereer i sitt laboratorium eller i sitt konsultasjonsværelse.

Mennesket er et sammensatt vesen:
«en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort en Synthese».
Og
«Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv».

For å få tak i meningen bak uttrykket bevisstheten er ånd, så må man skille mellom å være «bestemt af (eller som) aand» og å være seg «bevidst som aand». Bevissthet er ikke bare en kjennsgjerning men også en oppgave.
«Jo mer Bevidsthed jo mer selv; jo mer Bevidsthed jo mer Villie, jo mer Villie jo mer Selv. Et Menneske, der slet ingen Villie har, er intet Selv; men jo mer Villie han har, jo mer Selvbevidsthed har han ogsaa».

Mennesket er ikke et fritt, men et avhengig vesen. Frihet forutsetter at man vedkjenner seg sin avhengighet. Lydighet er synonymt for frihet i avhengighet, i nødvendighet. Tanken om at menneske ikke bare kan og bør velge, men faktisk alltid velger, uansett om det vil det eller vet det: ikke å velge Gud er å velge verden og forakte Gud. Mennesket forholder seg alltid til Gud og dets eksistens er alltid bestemt av dette forhold uansett om det vedkjenner seg forholdet eller ikke.

Friheten er da ikke innsikt i nødvendigheten, som hos Hegel, men valg av nødvendigheten, individets lidenskapelige aksept betinger fullbyrdelsen, lydigheten, lydigheten mot oppgaven, som er å bli seg selv.

S.K. benytter den platonske dualisme som utg.pkt. for formuleringen av sin egen dualistiske eksistenstenkning. Verdensmodellen er dualistisk, forsåvidt som utg.pkt. tatt i menneskets eksistens som mellomvesen. Dualismen er bare den språbruken som hjelper S.K. å formulere menneskets posisjon i tvetydighetens situasjon. I StD sier S.K.:
«…at vorde sig selv er at vorde concret. Men at vorde concret er verken at blive endelig eller at blive uendelig, thi det der skal vorde concret er jo en Synthese».

Tvetydighet er et grunnbegrep i S.K. psykologi på samme måte som angsten er det. S.K. sier at fortvilelsens mulighet (tvetydigheten) skal uopphørlig være til stede, men dens virkelighet: fortvilelsen selv, skal uopphørlig avvises. Fortvilelse er nettopp å forsøke å se bort fra fortvilelsens mulighet, dvs å fortrenge spenningen. Den fortvilede ønsker å finne entydighet, og fortvilelsen er nettopp hans forsøk på dette, men da forsøket består i å fornekte tvetydigheten, er det dømt til å mislykkes, og resultatet blir bare en intensivering av fortvilelsen, dvs tvesinnet.

S.K. definerer sannhet som:
            «den objektive Uvished, fastholdt i den meest lidenskabelige Inderligheds Tilegnelse».
Og tro definerer han som:
            «Modsigelsen mellem Inderlighedens uendelige Lidenskab og den objektive Uvished».
Uvissheten er et synonym for usikkerhet i tvetydighetens situasjon. Felles formell for fortvilelse og spekulasjon er entydighet eller mer nøyaktigere: forsøket på å etablere entydige posisjoner som skal gjøre det mulig å holde tveetydigheten på avstand. Tvetydigheten er alltid uerkjent tilstede, men det forhindrer ikke at holdningen kan fungere upåklagelig i en sosial og kulturell sammenheng, nemlig hvis fortrengningen er tilstrekkelig effektiv og entydigheten tilstrekkelig effektiv og entydigheten tilstrekkelig konsolidert i sin forsvarsposisjon.

Noen av S.K. største språkelige gullkorn ligger i formlene han fremsetter i StD. Ikke minst i hans beskrivelse av fortvilelse:
            «At fortvivle over sig, forvivlet at ville af med sig selv, er Formelen for al Forvivelse».
            «…saa derfor den anden Form for Fortvivelse, fortvivlet at ville være sig selv, kan føres 
tilbage til den første, fortvivlet ikke at ville være sig selv, ligesom vi i det Foregaaende opløste den Form fortvivlet ikke at ville være sig selv i den fortvivlet at ville være sig selv». (StD)

Dialektikk er å kunne motsi seg selv uten å komme i motsigelse med seg selv.
«Ja, det er saa langt fra, at denne anden Form af Fortvivelse (fortvivlet at ville være sig selv) blot betegner en egen Art af Fortvivlelse, at tværtimod al Fortvivlelse tilsidst kan oppløses i og tilbage paa den». (StD)

De fire former for fortvilelse er:
1.  Å fortvile over det evige.
2.  Å fortvile over seg selv.
3.  Fortvilet ikke å ville være seg selv.
4.  Fortvilet å ville være seg selv.

Alle de fire formene kan altså gjensidig oppløses i hverandre, de gjør krav hver for seg på å være den overordnede formel, og er det også, men hver i sin dimensjon. De uttrykker det samme, men ikke på samme måte, dvs de uttrykker forskjellige sider ved samme sak. De to første formene er de diagnostiske formlene. De to siste er både deskriptive og diagnostiske. De er deskriptive for så vidt som de - fordelaktig - gjengir individets selvforståelse i de to grunnformer for fortvilelse. Den tredje formen er en overveiende passiv, svak, selvoppgivende holdningstype med lavt bevissthetsnivå. Den fjerde formen er en overveiende aktiv, selvbekreftende type med potensiert bevissthet om seg selv.

Når den fjerde formen, fortvilet over å ville være seg selv, gjør krav på å være overordnet, skyldes det at den uttrykker det antropologiske aspekt i enhver form for fortvilelse, også den passive:
«Denne Formel er nemlig Udtrykket for hele Forholdets (Selvets) Afhengighed, Udtrykket ffor, at Selvet ikke ved sig selv kan komme til eller være i Ligevægt og Ro, men kun ved i at forholde sig til Det, som har sat hele Forholdet».

Den teologiske siden av saken er at fortvilelse er, uansett om den er aktiv eller passiv, et opprør mot skapermaktens vilje. Psykologisk manifesterer opprøret, dvs individets manglende fullbyrdelse av dets skapte muligheter for autentisk selvrealisasjon, seg som en indre dialektikk i fortvilelsen, et tvesind, som bl.a. nettopp kan fastholdes på formelene «Passivitet - Aktivitet» eller «Aktivitet - Passivitet». Det å fortvilet ville være seg selv er en mer aktiv form for fortvilet å ikke ville være seg selv. Og likedan vil fortvilet å ikke ville være seg selv være en passiv form for fortvilet å ville være seg selv.
«Det Selv, han fortvivlet vil være, er et Selv han ikke er (…). Men saaledes vil han jo dog af med sig selv, af med det Selv, han selv har hittet paa».

Hele StD kan leses som en kommentar til det dialektiske skriftsstedet, Matt. Kap.16, vs 25:
«For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for mib skyld, skal finne det».

Man må tape seg selv for å finne (vinne) seg selv. Det som forsvares som umistelig er den fortviledes selvforståelse, «det Totale, hvori han har hele sit Liv». Innesluttethet er et selvforsvar:
            «Den fortvivler og daaner, og derpaa ligger den ganske stille som var den død».
            «Denne Form for Fortvivlelse er: fortvivlet ikke at være sig selv, eller endnu     
            lavere: fortvivlet ikke å ville være et Selv eller aller lavest: fortvivlet at ville være en
Anden end sig selv, at ønske sig et nyt Selv».

Innesluttethet er i følge StD en isolering av den del av selvpersepsjonen som finnes uakseptabel. Det som den fortvilede skjuler eller isolerer er da en svakhetsbevissthet, en bevissthet som sin svakhet.

Den subjektive tenkers oppgave er å forstå seg selv i eksistensen. Det S.K. kaller for åndløshet kan sees på som en sosiopsykologisk størrelse. Det året som StD utkom i Danmark, 1848, var det store poltiske kriseåret i Danmark. Individet er ikke bare et menneske, men også et medmenneske. S.K. opererer med tanken om interpersonale situasjoner. Syndens fortsettelse kjennetegnes som forsvar mot det gode ved motvilje mot kommunikasjon (innesluttet selvkommunikasjon) og ved tomhetsopplevelsen.

Sofokles skrev 440 f.kr. en tragedie om Antigone, datter av Ødipus. Hun trosset forbudet mot å begrave sin brors lik og ble til straff begravd levende. S.K. opererer også med en «Antigone», men han sier at den enkelte har rett til å være skyldig, å ha en individuell skyldopplevelse. Skyld er ikke bare avskrekkende, men også fascinerende, derfor må offerhandlingen gjentas som avvergerhandling, rettet mot den fortsatte, men ubevisste fascinasjonen av skylden. Problemet er ikke den bevisste skyldfølelsen, men den ubevisste skyldfølelsen. Den er en vestenlig hindring i det terapeutiske arbeidet, fordi den medfører at pasienten motsetter seg helbredelse.

Den motstand mot helbredelse som stammer fra skyldbevissthet eller fra behovet for straff, er den vanskeligste å ha med å gjøre. «Angesten for det Onde» kan avsløre en hittil upåaktet side av den demoniske angst for det gode: den ubevisste skyldfølelse. «Angesten for det Gode» er sentral i StD og kan sees på som som en videreføring av Vigilius Haufniensis’s begrep om angsten for det gode. Angsten for det onde er en fortvilelse over seg selv, og dermed også en fortvilelse om det evige (det gode, kommunikasjon, helbredelse). I siste del av StD heter det:
«angesten for det onde er en fortvivlelse over synden, men dermed  tillike en fortvivlelse om syndens tilgivelse». (StD)

Syndeangst  er en forherdelse mot det gode, en motstand mot helbredelse. Angsten for det gode må inneholde en ubevisst skyldfølelse, og denne fortrengte skyldfølelse må være forklaringen på dens motstand mot det gode. Skyldeangsten er en krise, den er synd, men den rommer forandringsmulighet. Et eksempel på S.K. egen selvrefleksjon er fra boken Synspunktet for min Forfatter Virksmohet, som utkom etter hans død:
«Fra Barn af var jeg i et uhyre Tungsinds Magt, hvis Dybde finder sit eneste sande Udtryk i den mig forundte lige saa uhyre Færdighet i at skjule det under tilsynelatende Munterhed og Livslyst - min eneste Glæde fra saa langt jeg næsten kan huske tilbage, at Ingen kunne opdage, hvor ulykkelig jeg følte mig; hvilket Forhold (Tungsindets og Forstillelseskunstens lige store Størrelse) jo betyder, at jeg var anviist mig selv og Guds-Forholdet».

S.K.’s psykologi er imidlertid mer enn en selvbiografi, den gjør krav på å ha universiell gyldighet. Anti-Climacus skriver StD ikke som en lege men som en av de syke. Uten krise, ingen helbredelse. For uten krise er det ingen avsløring av den uunngåelige fortvilelse. Johannes Climacus sier at:
«Å begribe er å oppløse Virkeligheden i Mulighed - men saa er det jo umulig å begribe det, for å begrribe det er å forvandle det til Mulighed, og altsaa ikke å fastholde det som Virkelighed. I forhold til Virkeligheden er det å begribe en tilbagegang, et tilbageskritt, ikke et fremskritt».

Å leve er å fortolke det ufortolkende gitte.
Menneskets virkelighet er dets tro, dets totale, realiserende selvforståelse i tydning og handling:
            «Har Du Troen til Frelse, saa frelses Du».
Tilgir du din fiende, så blir du tilgitt:
            «the det er Eet og det Samme».
Anklager du din neste, så anklager du deg selv.

Denne etiske virkelighet er den eneste virkelighet jeg har, min identitet, min «Tro» - som også kan være vantro eller mistro. Anti-Climacus er den som sier det mest presist:
            «Dig skeer, som Du troer, eller, som Du troer, saa er Du, at troe er at være».

S.K. kan forstå andre mennesker, men han kan ikke ha et annet menneskes selvforståelse. Hva et selv er, kan ingen vitenskap si noe om, men:
«ethvert Menneske, der agter paa sig selv, veed, hvad ingen Videnskab veed, da han veed, hvo han selv er».

Trods all psykologisk ekspertise og innlevelsesevne kan man strengt tatt ikke leve seg inn i den annen eller si noe bestemt om ham, fordi den annens selvforståelse strengt tatt er inkommensurabel for formuleringer.
«I Forhold til enhver Virkelighed uden for mig gjelder det at jeg kun tænkende kan faae fat paa den. Skulde jeg virkeligen faae fat paa den, maatte jeg kunne gjøre mig til den Anden, til den Handlende, gjøre den mig fremmede Virkelighed til min egen Virkelighed, hvilket er en Umulighed. Gjør jeg nemlig den mig fremmede Virkelighed til min egen, saa betyder det ikke, at jeg ved at være vidende om den bliver han, men det betyder an ny Virkelighed, der tilhører mig som forskjellig fra ham».

Den eksisterende har kun sin egen virklighet og:
«al annen Virkelighed er han kun vidende om, men den sande Viden er en Oversætten av Muligheden».

Tanken om den inkommmensuable, subjektive virkelighet er kjernen i S.K.’s lære om den ekte kommunikasjon. Forutsetningen for S.K.’s kommunikasjonsteori er den antakelse at kommunikasjonens mottaker (S.K.’s leser) eier et indiviuelt forståelsespotensiale som setter ham i stand til å transponere den meddelte «mulighet» tilbake til virkelighetens medium, dvs reagere på meddelelsen i kraft av sin egen «virkelige» selvforståelse. Det er opp til leseren å sette de abstrakte utsagn om selvet, synden, osv, i en egen orienteringsramme som kan få mening i en funksjonell, situasjonell kommunikasjonssammenheng. Det er opp til leseren å føle seg truffet av det S.K. sier. Ideelt sett er den maieutiske kommunikasjonsmetode (den sokatiske metode å hjelpe andre til åndelig forløsning/fødsel) frigjørende i sin selvstendighet i forhold til det meddelte.

S.K.’s veiledning er at lidelse skal lides og at Kristus er den indirekte medeler.

Kaare T.Pettersen
Litteratur:
Nordentoft, Kresten, 1972. Kierkegaards Psykologi. København: Hans Reitzel Forlag.

No comments:

Post a Comment