Tuesday, May 22, 2012

Søren Kierkegaards filosofi


Kilde: Bertung, Birgit[1], 1996. Søren Kierkegaards filosofi. København: C.A. Reizel.

Det subjektive og det objektive
Det mest betydningsfulle for oppfattelsen av verden - der hvor enhver forståelse kommer fra - er det enkelte menneske. Det objektive er en fiksjon, en ren språklig konstruksjon, et begrep. Den objektive vitenskap har vanskelig for å fatte begreper om den enkeltes subjektive eksistens og Gud.

I den eksistensfilosofisk forståelse kommer det enkelte eksisterende menneske rent erkjennelsesmessig sett først og en oppfattelse av seg selv som en del av samfunnet forøvrig er sekundært. Man skal først kjenner seg selv som noe som er forskjellig fra alt annet, som er utenfor en selv, ellers vet man jo ikke hva man er som en del av den totale verden. Personen er objektivt sett av «mindre betydning», men er i den enkeltes subjektive selvoppfattelse det avgjørende. Sannheten er selve veien i flg. Kierkegaard. Å bli virkelig og oppleve den mest intense intensitet er hovedpoenget i hans filosofi.

Kierkegaard adskiller seg fra nesten alle andre filosofer ved sin valgte dialektiske struktur og metode. Han skal ikke alltid forståes bokstavelig. Hans tekster er full av ironi, humor og andre motsigelsesfulle eller bedrageriske former.

I mange av hans verk bruker han pseudonyme forfattere. I forhold til disse skriver han:
«Det Skrevne er da vel Mit, men kun forsaavidt jeg har lagt den produserende digterisk-virkelige Individualitet ham hans Livs-Anskuelse i Munden ved Replikkens Hørlighed. Thi mit Forhold er end yderligere end en Digters, der digter Personer og selv dog i Forordet er Forfatteren. Jeg er nemlig upersonligt eller personligt i tredie Person en Souffleur, der digterisk har frembragt Forfattere, hvis Forord atter er deres Frembringelse, ja hvis Navne ere det. Der er saaledes i de pseudonyme Bøger ikke et eneste Ord af mig selv; jeg har ingen Mening om dem uden som Trediemand, ingen Viden om deres Betydning uden som Læser, ikke det fjerneste private Forhold til dem…» (Efterskrift II[2], s.285-286).

Kunsten å kommunisere
Kierkegaards kommunikasjonsmetode kalles meddelelses-dialektikk. Dette går ut på at når det gjelder et menneskes helt fundamentale livsvilkår, det eksistensielle anliggende, kan det ene menneske ikke helt enkelt og likefrem meddele noe som helst til den andre. I eksistensielle forhold finnes det ingen sannhet. Det er intensiteten eller lidenskapen som er både veien og målet for verdien i livet. Følelser som intensitet, engasjement, kjærlighet eller glede kommer innenfra og kan aller høyest indirekte hjelpes frem.

«Det, at Erkjendelsen ikke er ligefrem at udsige, fordi det Væsentlige ved Erkjendelsen netop er Tilegnelsen, gjør at den bliver en Hemmelighed for Enhver, der ikke paa samme Maade ved sig selv er dobbelt reflekteret; men det, at det er Sandhedens væsentlige Form, gjør, at denne ikke kan siges paa nogen anden maade» (Efterskrift I, s.68).

Platons dialoger er hovedinspirasjonen for Kierkegaards meddelelses-dialektikk. Både «Dialog» og «Dialektikk» har å gjøre med menneskers diskusjoner eller samtale  og beveglige oppfattelse.

Når man tenker på at ordet interesse betyr inter-esse, et mellom-værende som vedkommer en eller engasjerer en, så må man slå fast at ren objektiv viten, vitenskapelig eller erkjennelsesmessig viten, har ingen eksistensiell interesse. Under hvilken betingelser koker vann ved 100°C er et problem som ikke vedrører hva som er meningen med mitt «uvitenskapelige» liv. Det overordnete (etiske, religiøse eller eksistensielle) aspekt ved livet, dreier seg om hva jeg velger skal være det bestemmende for hva jeg skal bruke det til.

Kierkegaards pseudonymer skal ikke forståes som personer man vil kunne møte på gaten. De er bare personifiserte anonyme begreper, rendyrkete ideale tanker, en ytterst konsekvens, som skal belyse ideen klarere. Kierkegaard trer tilbake i teksten og man sitter igjen som leser med ideen. Etter min oppfatning er det å lese Kierkegaard en ensom opplevelse hvor man stadig konfronteres med teksten og seg selv. Howard V og Edna G. Hong sier:

«no thinker and writer ever tried as Kierkegaard to leave the thinker and reader alone with the work. The dialectic of thought and existence is properly that of the reader with the work, not of the reader’s curious interest in the writer… The purpose of pseudonymity is to make the author of the authors irrelevant and to leave the reader alone with the works of various postions presented» (Forordet til Gregor Malantschuk, Kierkegaards Thought, 1971, Princeton: Princeton University Press).

Selve kunsten å kommunisere er i seg selv et estetisk anliggende, men som kan anvendes i det etiske eller religiøses tjeneste. Det er derfor ingenting inkonsekvent ved at en etikker også nyter de estetiske sider ved tilværelsen. Tvertimot, jo bedre form jo bedre kommunikasjon.


Spissborgeren- Det bevisstløse menneske
Spissborgeren er en person som gjør det man vanligvis gjør som borger i det samfunn han tilfeligvis lever i. Han tenker ikke nærmere over sitt liv. Han er en eksistensiell «grønnsak». Målestokken for menneskers «verdi» er ikke deres produktivitet men deres livsintensitet. Ens liv er ikke eksistensielt avhengig av lønnsarbeid. Verken Sokrates, Kristus eller Kierkegaard arbeidet i alminnelig betydning.

Anti-Climacus gir en glimerende beskrivelse av spissborgeren i verket Sygdommen til Døden[3]:

«Men medens een Art Fortvivlelse styrer vild i det uendelige og taber sig selv, saa lader en anden Art af Fortvivlelse sig ligesom sit Selv franarre af «de Andre». Ved at see den Mængde Mennesker omkring sig, ved at faae travlt med allehaande verdslige Anliggende, ved at blive klog paa, hvorledes det gaaer til i Verden, glemmer saa et saadant Menneske sig selv, hvad han, guddommelig forstaaet, hedder, tør ikke troe paa sig selv, finder det for voveligt at være sig selv, langt lettere og sikkrere at være som de Andre, at blive en Efterabelse, at blive Numerus, med i Mængden.
Denne Form af Fortvivlelse bliver man nu saa godt som slet ikke opmærksom paa i Verden. Et saadant Menneske har just ved saaledes at tabe sig selv vundet Perfectibilitet til ret at gaae med i Handel og Vandel, ja til at gjøre Lykke i Verden. Her er intet Sinkeri, ingen Vanskelighed med hans Selv og dets Uendeliggjørelse, han er afslebet som en Rullesten, courant som en gangbar Mynt» (StD, s.91).

og noe senere skriver han videre:

«Spissborgerlighed er Aandløshed, Determinisme og Fatalisme er Aands-Fortvivlelse; men Aandløshed er ogsaa Fortvivelse. Spissborgerlighed mangler enhver Aandens Betsemmelse, og gaaer op i det Sandsynlige, indenfor hvilket det Mulige finder sin Smule Plads; den mangler saaledes Mulighed for at blive opmærksom paa Gud. Uden Phantasi, som Spidsborgeren alltid er, lever den i et vist trivielt Indbegreb af Erfaringer, om hvordan det gaaer til, hvad der er muligt, hvad der pleier at skee, Spidsborgeren, være forresten Øltapper eller Statsminister. Saaledes har Spidsbogeren tabt sig selv og Gud» (StD, s.97-98).

Spissborgeren er stort sett et trivielt produkt av samfunnet og det har ikke gått opp for vedkommende at det finnes en mulighet for selv å forholde seg til sin situasjon, at menneske har f.eks. en fri vilje, hvormed det enten kan velge å se seg selv i øyene og dermed korrigere sitt liv - eller la være.

Victor Eremita gir også et komisk bilde av spissborgeren i verket Enten-Eller[4]:

«Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterlligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saada Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder enTagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at laa? Hvad udrett de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mer redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

Arbeid kan ikke alene gi mennesket identitet. Det er ikke arbeidet i seg selv som er avgjørende, men om den engasjerer personen og skaper tilfredsstillelse, livsmot og glede. Det er likegyldig om det er betalt lønnsarbeid, frivillig innsats eller f.eks. forfattervirksomhet. Man arbeider for å leve, men man lever ikke for å arbeide, det kan aldri bli selve tilværelsens mening.

Estetikeren, den nytelsessyke
I alminnelig språkbruk er dette en person som vurderer det skjønne eller vakre høyt, f.eks. former, farver, retorikk og komposisjon. Det gresk «aisthesis» betyr ganske enkelt «sansning». Kierkegaard bruker begrepet litt bredere og annerledes. Hans estetikker har kun sans for det sanselige, utvendige skjønne, det synlige og den tilfeldige nytelse og som blir hele livets mening. Victor Eremita gir en detaljrik analyse av estetikkeren i Enten-Eller:

«I denne Henseende er Du nemlig Virtuos, Du, cui di dederunt formam, divitias, artemque fruendi.[5] Dersom det at nyde var Hovedsagen i Livet, da vilde jeg sætte mig ved Dine Fødder for at lære; thi heri er Du Mester. Snart kan Du gjøre Dig til en Olding for at indsuge i langsomme Grad gjennom Erindringens Tragt det Oplevede, snart er Du i den første Ungdom blussende af Haab, snart nyder Du mandligt, snart qvindeligt, snart umiddelbart, snart Reflexionen over Nydelsen, snart Reflexionen over Andres Nydelse, snart Afholdelheden fra Nydelsen; snart hengiver Du Dig, Dit Sind er aabent, tilgjængeligt som en By, der har capitulert, Reflexionen er forstummet, og ethvert Skridt af de Fremmede gjenlyder i de tomme Gader, og dog bliver der alltid em oagttagende lille Yderpost tilbage; snart lukker Dit Sind sig, Du forskandser Dig utilgjængelig og steil. Saaledes forholder det sig, og Du vil tillige see, hvor egoistisk Din Nydelse er, og at Du aldrig hengiver Dig, aldrig lader Andre nyde Dig» (Enten-Eller II, s.28-29).

Andre mennesker er til for hans fornøyelses skyld. Men han er tom innvendig. En av de pseudonyme forfatterne i Enten-Eller (hvor Victor Eremita er hovedforfatter), heter Johannes Forføreren. Han er den personifiserte nytelse. I et brev som han skriver til sin kjære Cordelia tegner han et bilde av estetikkeren som har en utrolig presisjon:

«Som en Bajadere dandser til Gudens Ære, saaledes har jeg viet mig til Din Tjeneste; let tyndt paaklædt, smidig, ubevæbnet forsaager jeg Alt; jeg eier Intet, jeg gider Intet eie, jeg elsker Intet, jeg har Intet at tabe, men er jeg ikke derved bleven Dig værdigere, Du, som vel forlængst er kjed af at frarive Menneskene hvad de elske, kjed af deres feige Sukke og feige Bønner. Overrask mig, jeg er færdig, ingen Indsats, lad os stride om Æren. Viis mig hende en Mulighed, der synes en Umulighed, viis mig hende i Underverdenens Skygger, jeg henter hende op, lad hende hade mig, foragte mig, være ligegyldig mod mig, elske en Anden, jeg frygter ikke; men rør Vandet, afbryd Stilheden. Saaledes at udhungre mig er usselt for Dig, der dog indbilder Dig at være stærkere end jeg» (Enten-Eller I, s.303).

Estetikkeren velger ikke det sikre, for det ville være kjedelig, men han velger tilfeldigheten (diskontinuitet). Dette er egentlig en skalkeskjul for kjedsomhet, eksistensiell fortvilelse og kanskje til og med tunsind. Det virkelige livsinnholdet mangler. Uten å bli seg selv, kan man ikke være noe for andre.

Etikeren, den pliktoppfyllende
Etikeren ser etisk på tilværelsen, slik at alt er bestemt ut fra en overordnet fast instans, f.eks. samfunnets lover. En annen av de pseudonyme forfatterne i Enten-Eller, som har skrevet B’s Papirer, er Assessor Wilhelm. Wilhelm betyr her «Viljen er hjelmen», det som holder bevisstheten sammen, men også begrenser den. Wilhelm er det personifiserte plikt. Han er etikeren som ser viktigheten av å finne sitt kall. Han skriver:

«Dennes (etikerens) Tale er kort: «det er ethvert Menneses Pligt at have et Kald.»  Mer kan han ikke sige, thi det Ethiske som saadant er alltid abstrakt, og et abstrakt Kald for alle Mennesker gives ikke, tvertimod forudsætter han, at ethvert Menneske har et særligt Kald. Hvilket Kald vor Helt skal vælge, det kan Ethikeren ikke opplyse ham om; thi dertil fordres et detailleret Kjendskab til det Æsthtiske i hele hans Personlighed, og selv om Ethikeren havde dette Kjendskab, vilde han dog afholde sig fra at vælge for ham, da han jo i saa Fald vilde fornegte sin egen Livsbetragtning» (Enten-Eller II, s. 268).

Etikeren forstår at det å leve kan kun gjøres personlig. Han velger på samme tid sitt konkrete selv og samtidig det etiske ideale, det almene i samfunnet, fordi det er selve det at det skal være normer, forskjell på godt og ondt, som velges. Etikeren bygger opp sin personlighet med ansvar overfor den instans han velger som det styrende for sitt liv. Det etiske ligger i plikten.

Religiøsitet A, den almen religiøse
Kierkegaard opererer med to former med religiøsitet. Disse kaller han likegodt bare for A og B. Religiøsitet A representerer den almene religiøsitet, som strengt talt ikke behøver å være kristen. Etikerens plikt oppfattes som Guds vilje. Både Sokrates og Abraham er eksempler på denne form for religiøsitet. Lever han ikke opp til denne plikt, gjør han seg skyldig overfor den sannhet som han har akseptert som det gode.

Søren Kierkegaard betegner denne form for religiøsitet som det å erhverve sin sjel i tålmodighet. Han skriver:

«At erhverve sin Sjel i Taalmodighed. Naar vi lægger Ordet sammen, og da overveie, hvorledes et Menneske skal kunne efterkomme det, da er det Første, der fordres, at han har Taalmodighed til atforstaae, at han ikke eier sig selv; at han har Taalmodighed til at forstaae, at en Erhvervelse af sin egen Sjel i Taalmodighed er en Taalmodighedens Gjerning, og at han derfor ikke bør agte paa den Lidenskab, der med Rette kun mener, at kunne voxe i Utaalmodighed. Dette indskærper Ordet paa en dobbelt Maade ved i sin Korthed at indeholde en fordoblende Gjentagelse. Det formaner at erhverve sin Sjel «i Taalmodighed» og det formaner at «erhvere» den» (Atten oppbyggelige Taler[6], s.154).

Religiøsitet B, den spesielt kristne
Det Kierkegaard kaller religiøsitet B er den spesielt kristne, paradokse religiøsitet som inneholder det «kvalitative annet», Gud (eller hans sønn) er født som et menneske i denne verden, nemlig i Bethlehem.

I Kierkegaards filosofi er det en uoverstigelig forskjell mellom ideal og realitet, på Gud og menneske, i det det er snakk om to ulike former for «væren». Et begrep er uttrykk for det ideale forhold eller den perfekte form. Det perfekte eple finnes kun som begrep, ikke som realitet. Et begrep eksisterer på en annen måte enn de virkelige ting og levende vesener i denne verden, som kan oppfattes med sansene. Når begrepet og de virkelige ting faller sammen, er det snakk om en paradoksal situasjon: den kan ikke finnes - og finnes allikevel. Og dermed er vi utenfor den logiske forstands område. Vi kan enten velge forargelse og si det absurd, eller vi kan velge å tro på trots av all logikk - paradoksalreligiøsietet. Det absurde bryter verdensbildet av overskuelighet aller forståelse i stykker. Mennesket forstår ikke lenger i alminnelig betydning sin verden, men det finnes noe som tanken ikke fatter.

Den som lider av religiøsitet B, lider nettopp fordi det naturligvis er lidelsesfullt å erkjenne sin egen utilstrekkelighet i forhold til Gud, å bli «intet» for Gud, til-intet-gjøre sin selviskhet og velge å hengi seg i sin tro: å realisere kjærligheten. Mennesket skal som kristen erkjenne for seg selv, at dets bestrebelser aldri vil lykkes utelykkende ad opplysningens eller fremskrittets vei. Det er et sprang mellom å si noe, å bekjenne noe og selve det å virkeliggjøre det, å handle etter det.

«Som det Absolutte er Christendommen kommet ind i Verden, ikke, menneskelig forstaaet, til Trøst, tvertimod den taler jo idelig og idelig om, hvorledes den Christne maa lide eller et Menneske for at blive og være den Christne, Lidelser som han altsaa kan undgaae ved blot at lade være at blive Christen» (Indøvelse i Christendommen[7], s.70).

Mennesket kan velge å ta imot denne mulighet i tro, den kan aldri bevises. Den enkelte kan velge å ta imot livet som en gave, hvor alle egoistiske krav opphører. Makt er noe man tar. Man han aldri kreve en gave.

«Skal der være Mening i , at Miraklet viser, hvo Christus er, saa maae vi jo begynde med, at vi ikke veed, hvo han er, altsaa Samtidighedens Situation med et enkelt menneske, der er som andre Mennesker, paa hvem der ikke ligefrem er Noget at see, et enkelt Menneske, der saa gjør Miraklet og siger sig selv at gjøre Miraklet. Hvad vil dette sige? Det vil sige, at dette enkelte Menneske gjør sig til mer end Menneske, gjør sig noget nær Gud: er dette ikke forargeligt? Du seer noget Uforklarligt, Mirakuløst (mer heller ikke), han selv siger, at det er et Mirakel - og Du seer for Dine Øine et enkelt Menneske. Miraklet kan Intet bevise; thi troer Du ikke, at han er Den, han siger sig at være, saa benægter Du Miraklet. Miraklet kan gjøre opmærksom - nu er Du i Spændingen, og det berorer paa hvad Du vælger, Forargelsen eller Troen, det er Dit Hjerte, som skal bli aabenbart» (Indøvelse i Christendommen, s.98).

Kristendommen kan ikke bevises, men kun virkeliggjøres av den enkelte eksisterende lidenskap. Mennesket er på forhånd kastet inn i verden, hvor det kjemper mellom motsatte ideer. Det er nemlig selv sammensatt av motsatte momenter, som skal holdes sammen i nettopp det rette forhold.

Å være menneske er å ha mulighet
Ting er døde, uten muligheter i seg selv for noe som helst. Dyr er levende på en umiddelbar måte. Dyr kan ikke annet enndere natur bestemmer. Mennesket har mulighet for å reflektere for og imot en sak og bestemme seg. Hva det vil si å handle eller hva det egentlig vil si å være menneske, redegjøre Kierkegaards pseudonyme forfatter Anti-Climacus særdeles detaljert for i Sygdommen til Døden.

Et menneske består av ulike momenter, sies det. F.eks. legeme og sjel. Noe fysisk og noe psykisk. Dets oppgave er å samle seg sammen til å bringe dem i likevekt, å få seg selv i «ro» - holdningsmessig. Å stoppe den uendelige refleksjon som kun er forutsetningen for å kunne velge. Kierkegaard fokuserer på selvbevissthetens eller selvforståelsens oppmerksomhet på hvilke muligheter mennesket har og personligheten omfatter hele mennesket.

Det er ikke snakk om en biologisk oppfattelse av mennesket som et system som skal fungere korrekt og heller ikke kun om psykologisk «mekanisme» som kan være mer eller mindre skadet, men like presis det individuelle, som gjør et menneske til nettopp dette menneske og ikke bare et upersonlig, f.eks. vitenskapelig objekt blant mange andre i en utenforstående iakttagers verden.

Kierkegaard tar avstand fra den tyske filosof G.W.F.Hegel (1770-1831) som ser individets lisoppgave i selve det å bli en del av en felles helhet, som f.eks. også kan være «det offentlige mening» eller «den vitenskapelige verdensoppfattelse», men omvendt er han også sterkt inspirert av Hegels dialektiske tenkning.

I fysikken heter det at Moment = Kraft x Arm. Dette er et utmerket analogi for det Kierkegaard beskriver om menneskets bevissthetens (armens lengde) varierende oppmerksomhet (kraft) på et enkelt moment ved tilværelsen. Mennesket er skapt til å ha avgjørende innflytelse på hvordan det vil forstå sin tilværelse. Mennesket kan i ethvert øyeblikk endre sin oppfattelse og den spesielt menneskelige egenskap. At vi kan ha en holdning til vår situasjon - være inderlig engasjert i den, kaller Kierkegaard for lidenskap.

Begrepet lidenskap inneholder både en liden - altså noe passivt - og en skapen, noe aktivt. Det er en visjonær evne til å forestille seg noe som ennå ikke er, en kreativ eksistensiell energi som også betegnes som vilje, inderlighet eller intensitet. Lidenskap er selve den konsekvens hvormed man foretar et eksistensielt sprang. Jo høyere grad mennesket er et selv, desto bedre har det innsikt i kjærlighetens vesen og jo mer vilje har det til å gå i den retning.

Kierkegaard betegner mennesket som en syntese, en integritet eller helhet av motsatt aspekter, som vekket av bevisttheten i det rette forhold blir et selv eller konstitueres som ånd. Tilværelsen er ikke lett, men komplisert og krevende eller anstrengende. Derfor kan det være litt vanskelig å følge tankegangen til Anti-Climacus når han redegjør for begrepene «ånd» og «selv». Jeg siterer her hele avsnittet (A.A.) i Sygdommen til Døden som bærer overskriften: «Fortvivlelse er en Sygdom i Aanden, i Selvet, og kan saaledes være et Tredobbelt: fortvivlet ikke at være sig bevidst at have et Selv (uegentlig Fortvivlelse); fortvivlet ikke at ville være sig selv; fortvivlet at ville være sig selv.»

«Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes betragtet er Mennesket endu intet Selv.
I Forholdet mellem To er Forholdet det Tredie som negativ Eenhed, og de To forholde sig til Forholdet, og i Forholdet til Forholdet; saaledes er under Bestemmelsen Sjel Forholdet mellem Sjel og Legeme et Forhold. Forholder derimod Forholdet sis til sig selv, saa er dette Forhold det postive Tredie, og dette er Selvet.
Et saadant Forhold, der forholder sig til sig selv, et Selv, maa enten have sat sig selv, eller være sat ved et Andet.
Er Forholdet, der forholder sig til sig selv, sat ved et Andet, saa er Forholdet vistnok det Tredie, men dette Forhold, det Tredie, er saa dog igjen et Forhold, forholder sig til hvad der har sat hele Forholdet.
Et saadant deriveret, sat Forhold er Menneskets Selv, et Forhold, der forholder sig til sig selv, og i at forholde sig til sig selv forholder sig til et Andet. Deraf kommer det, at der kan blive to Former for egentlig Fortvilelse. Havde Mennesket Selv sat sig selv, saa kunde der kun være Tale om een Form, den ikke at ville være sig selv, at ville af med sig selv, men der kunde ikke være Tale om, fortvivlet at ville være sig selv. Denne Formel er nemlig Udtrykket for hele Forholdets (Selvets) Afhængighed, Udtrykket for, at Selvet ikke ved sig selv kan komme til eller være i Ligevægt og Ro, men kun ved i at forholde sig til sig selv at forholde sig til Det, som har sat hele Forholdet. Ja, det er saa langt fra, at denne anden Form af Fortvivlelse (fortvivlet at ville være sig selv) blot betegner en egen Art af Fortvivlelse, at tværtimod al Fortvivlelse tilsidst kan opløses i og tilbaageføres paa den. Dersom en Fortvivlende er, som han mener det, opmærksom paa sin Fortvivlelse, ikke taler meningsløst om den, som om Noget, der hænder ham (omtrent som naar Den, der lider af Svimmel, ved et nerveust Bedrag taler om en Tyngde paa Hovedet, eller om at det er som faldt der Noget ned paa ham o.s.v., hvilken Tyngde, og hvilket Tryk dog ikke er noget Udvortes, men en omvendt Reflexion af det Invortes) - og nu af al Magt ved sig selv og ene ved sig selv vil hæve Fortvivlelsen: saa er han endnu i Fortvivlelsen, arbeider sig med al sin formeentlige Arbeiden kun desto dybere i en dybere Fortvivlelse. Fortvivlelsens Misforhold er ikke et simpelt Misforhold, men et Misforhold i et Forhold, der forholder sig til sig selv, og er sat af et Andet, saa Misforholdet i hiint for sig værende Forhold tillige reflekterer sig uendeligt i Forholdet til den Magt, som satte det.
Dette er nemlig Formelen, som beskriver Selvets Tilstand, naar Fortvilelsen ganske er udryddet: i at forholde sig til sig selv, og i at ville være sig selv grunder Selvet gjennemsigt i den Magt, som satte det» (StD, s.73-73).

Dette betyr at mennesket er skapt som fysisk og psykisk helhet med et formål. Livet er en oppgave, nemlig å virkeliggjøre sig i forhold til dette mål. Helt umiddelbart er mennesket både legeme og sjel. Men det at disse to momentene er i det rette forhold til hverandre og individet dermed er en autonom eller selvbestemmende person, er ikke tilstrekkelig. Det å bli virkelig eksisterende, stikker dypere. Dypere ned i det samme selv.

Et menneske har større muligheter. Det er potensielt «ånd», fordi det har en refleksjon og dermed et språk, som gjør det mulig å ha en holdning til det forhold mellom legeme og sjel som det utgjør. Mennesket kan reflektere og vurdere seg selv og sine eksistensielle - etiske eller religiøse - mulighter, og det har afntasi eller forestillingsevne samt en lidenskap for å bruke den.

Meningen med det skapte menneske er i Kierkegaards filosofi at det skal erkjenne at det er noe annet og mer enn et dyr. Et menneske kan nemlig gå utover sin egen selviskhet og bli et selv, som kan gå litt dypere i sin personlighet og velge å bli det han kaller «ånd», velge å se seg selv som værende til «for Gud» eller «kjærligheten selv». Oppgaven er å forlate «egoland» og la kjærligheten styre.

Mennesket forutsettes hos Kierkegaard å være skapt av kjærlighet, i kjærlighet, til kjærlighet. Men paradoksalt nok så ødelegger mennesket selv denne mulighet i sin aktuelle situasjon. Lykkes det eksistensielle prosjekt ikke, fortviler menensket (over å ha tapt seg selv), om det vet det eller ikke, hevder Anti-Climacus. En slik eksistensiell taper kan ofte ha en høy stilling i samfunnet. Personen er nemlig karakterisert ved nettopp å gjøre som «de andre» - kun tenke på de økonomiske muligheter, karriere, prestasjonskjør, osv., og har mistet Gudsfryktet et eller annet sted langs veien. Av menneskefrykt, av frykt for hva de andre vil si, har han helt gitt opp å bli seg selv. Menneskets oppgave er å bli konkret og realisere nettopp den spesielle, individuelle syntese som i ethvert øyeblikk konstituerer eller virkeliggjør personen.

Det er ikke meningen at vi skal bli lik Gud. Johannes Climacus mente klosterbevegelsen lignet en «dårekiste», nettopp fordi den var asketisk. Den vil forsøke å få mennesker til å ligne Gud, å være mer enn mennesker, noe som er en selvmotsigelse fordi Gud og mennesker er motsatte kategorier. Et menneske er definert som det som ikke er guddommelig og Gud nettopp ved det som ikke er menneskelig. Det avgjørende er intensiteten, inderligheten eller konsekvensen i selvets refleksjon og den etterfølgende lidenskapelige holdning til de motsatte aspekter.

Gjentagelsen, «gledens øyeblikk»
Livets fylde er ikke noe som er objektivt anlagt, men selve det at livets tilværelse går opp, at tilværelsen oppleves sann. Sannheten er veien og ikke det å komme frem til et definert mål. Det er snakk om bevegelse. «Ånd» er å ha ånds-nær-vær nok til å foreta bevegelsen.

Kierkegaard sier at øyeblikket kommer som «en nysen» og eksisterer kun i et - seksuelt sett salig øyeblikk, hvor menneskets fortid og fremtid er helt ute av bildet. Personen er helt nærværende for seg selv og dialektikken er i stillstand. Den evige ide om umiddelbar seksuell hengivelse er blitt til virkelighet for et kort øyeblikk. Deretter avmattes situasjonen, mennesket frafaller, men øyeblikket kan gjentas.

Å tro er å handle og ikke å utføre selvoppfunne, utvendige ritualer. Den flykt kun å kusk øyeblikket er nnettopp det motsatte av å leve det forlengs, å gjenta det, fordi tiden går alltid forlengs. Derfor er det snakk om en lidelsesfylt situasjon. Å være kristen kan forstått på denne måten sies å være lidelse, det at mennesket ikke uten videre kan virkeliggjøre hva det anser for det rette og dermed få livssalighet. Til syvende og sist må mennesket overlat alt til en annen, til den transcendentale Gud eller «det andet», som det selv ikke er - selve kjærligheten som skjenker nåden i tilværelsen. Lidelse er altså karakteristisk for situasjonen hvor illusjonen om denne verden brister og hvor troen har ennå ikke funnet sin plass.

Gleden over livet er det eksistensielle mål som kun er mulig gjennom kjærlighet. Lidelse er det onde, at menneske ikke makter å tro det men vil heller realisere selviskheten. Sålenge mennesket lever, er den eksistensielle lidelse den overveiende situasjon. Kun nærværet i «øyeblikket» fjerner lidelsen.

Kierkegaard beskriver gledens problematikk i tre taler som han har skrevet i boken Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen» (1849). Dyr og planter er nemlig helt umiddelbart seg selv, de kan ikke annet og derfor er de gode læremestere.

«Hvad er Glæde, eller det at være glad? Det er, i Sandhed at være sig selv nærværende; men det at være sig selv i Sandhed nærværende, det er dette «Idag», dette, at være idag, i Sandhed at være idag… Glæden er den nærværende Tid med hele Eftertrykket paa: den nærværende Tid» (Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, s.160).

Både liljen og fuglen kjenner taushet, lydighet og dermed glede. De vil nemlig ikke noe annet enn det de er. Det mennesket kan lære av liljen er det at man ikke kan være en annen enn den man er. Det er seg selv man skal bli og ikke det man håper man er, eller f.eks. det de andre kunne ønske at man var. Det fører kun til fortvilelse. Fuglen er dikteren som forfører menneskene med ord eller begreper som noe bedre, noe skjønnere, noe annet - i stedet for intenst å være tilstede i øyeblikkets glede.

Demokratiet, den enkelte og mengden
Fortellingen om liljen og fuglen kan brukes for å pådytte Kierkegaard en konservativ politisk holdning. Man skal bli der man er plassert i samfunnet. Kierkegaard mente derimot at mennesket er skapt til bevegelse. Han definert tro som handling. Det å elske Gud er identisk med å elske sin neste. Uten den rette selvkjærlighet, kan man heller ikke elske andre.

Innholdet i Kierkegaards filosofi er nettopp at spørsmålet om sannheten er et subjektivt eller personlig område og kun den enkelte kan derfor velge den sanne oppfattelse. Han siterer Aristoteles når han kaller «mengden» for «dyrebestemmelsen». Mengden blir lett en psykologisk maktfaktor som fratar mennesket selvbestemmelsen. Det finnes kun subjektive menensker. Den offentlige mening er en abstraksjon, et begrep eller en innbildning, som ikke eksisterer på samme måte som et menneske eller en ting.

Kierkegaard sier følgende om Platons store verk Staten:

«Det fortræffelige ved Platons stat er netop, at han ikke gør staten højere end de enkelte, allermindtst i hegeliansk sludder-forstand. For at beskrive den enkelte, beskriver han staten, han beskriver en demokrat, og for at gøre det beskriver han demokratiet; han konstruerer en stat for den enkelte… dette er den rette menneskelige idealitet; ellers får man dog den konfusjon om at mange bringe noget ganske andet ud ved at være mange, end hvad man især er» (Papirer, VII, I, A70).

Det er viktig å merke seg at alle eksistensielle betydningsfulle menneskelige konstruksjoner korrigeres av Kierkegaard, hvis de overprioriteres - dialektikken er selve meningen. De som  ikke har sans for Kierkegaards kommunikasjonsform, har diktet opp historien om han som tilhenger av den opplyste enevelde. Hans filosofi derimot er imidlertid langt mer det motsatte, nemlig anarki. Ingen av disse ytterpunktene er imidlertid den rette, fordi begge ville føre til undertrykkelse av den enkelte.

Dialektikk
Menneskets grunnleggende livsbetingelser er dialektiske. Å eksistere er ganske enkelt å kunne på engang befinne seg i den egoistiske menneskelige forståelse (verden) og i den eksistensielle eller religiøse (Guds rike). Mennesket er holdt i spenning mellom det onde og det gode, mellom karikaturen av et liv og idealet og skal i hvert øyeblikk velge retning. Det er alvor i Kierkegaards tekster og det er innholdet i hans budskap som er vanskelig å ta imot, ikke ordene i seg selv. Mens han snakker alvor til en verden han ser er i en farefull utvikling, ser verden på han og applauderer, på samme måte som publikum setter pris på en klovn på sirkus.

«Det hændte på et teater, at der gik ild i kulisserne. Bajads kom for at underrette publikum derom. Man troede, det var en vittighed og applauderede; han gentog det; man jublede endnu mer. Således tænker jeg, at verden vil gå til grunde under almindelig jubel af vittige hoveder, der troer , at det er en vits» (Efterskriften I, s.33).

Kaare T. Pettersen

[1] Birgit Bertung er utdannet mag.art. i filosofi og arbeider som sekretær for Søren Kierkegaard Selskabet i København.
[2] Afsluttende Uvitenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler, Mimisk- pathetisk-dialektisk Sammenskrift, Existentielt Indlæg, utgitt 1846, under pseudonymet Johannes Climacus
[3] Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse, utgitt 1849, under pseudonymet Anti-Climacus.
[4] Enten-Eller, Et Livs-Fragment, utgitt 1843, under pseudonymet Victor Eremita
[5] hvem gudene har gitt skjønnhet, rikdom og den kunst å nyte.
[6] Atten opbyggelige Taler ble utgitt i 1843 og Søren Kierkegaard står selv frem som forfatter.
[7] Indøvelse i Christendommen ble utgitt i 1850 under pseudonymet Anti-Climacus.

No comments:

Post a Comment