Tuesday, November 12, 2013

Hans-Georg Gadamer: Sannhet og metode

 Om Gadamer

Gadamer er født 11.02.1900 i Marburg, Tyskland. Han døde 102 år gammel, 13.03.2002. Hans største verk er Sannhet og metode som han skrev da han var 60 år gammel, dvs i 1960. Denne boken har hatt stor betydning for og innvirkning på hele hermeneutikk feltet. Boken står som en lysende stjerne for seg selv på stjernehimmelen, men det er viktig å huske at den er skrevet i en sammenheng, i en bestemt tid og tradisjon. Den er skrevet som en reaksjon på hermeneutikken til Wilhelm Dilthey, fenomenologien til Edmund Husserl og værensfilosofien til Martin Heidegger. Dette gjorde han gjennom en undersøkelse av historisitet, språk og kunst.
Et sentralt tema i alt han gjorde var forståelse. Han mente at filosofi var til ingen nytte hvis den ikke kunne forståes. Han argumenterte for at erfaring, kultur og for-forståelse medførte at det vitenskapelige idealet om objektivitet var umulig å oppnå.
Far til Gadamer var professor i kjemi og håpet at sønnen ville går i hans fotspor og studere naturvitenskapelig fag. Han var 18 år gammel da han begynte på sine universitetsstudier. Allerede 4 år senere tok han sin første doktorgrad. Han møtte Martin Heidegger da han var 23 år gammel og fikk stilling som Heideggers assistent. Da han var 28 år gammel tok han sin 2. doktorgrad. Heidegger var hans veileder.
Etter dette begynte er lang undervisningskarriere som varte i 40 år. Han jobbet ved universitetene i Marburg, Kiel, Leipzig, Frankfurt am Main og i Heidelberg. Det var mens han jobbet ved Universitetet i Heidelberg at han skrev Sannhet og metode. Han gikk av med pensjon i 1968. Som pensjonist i 70 og 80 årsalderen jobbet han videre ved Vanderbilt Universitetet, Universitetet i Texas, Boston College og McMaster Universitetet i Canada. Som 90 åring deltok han i den offentlige debatten om mange ulike tema som Europas utvikling, humanisme, utdanning, forholdet mellom vitenskap og teknologi, forholdet mellom medisinsk praksis og helsebegrepet, i tillegg til tema om jus, etikk, filosofi og politikk. Hans samlede verker er utgitt i 10 bind og hans mindre skrifter er samlet i 4 bind.
En av Gadamers beste venner var Jürgen Habermas. De møtte hverandre i 1960, etter at Sannhet og metode var kommet ut. Da gjennomførte de en berømt debatt både i tale og skrift i full offentlighet. Temaet for deres diskurs var om det var mulig å heve seg over egen historie og kultur for å kunne finne en sann objektiv posisjon hvor det var mulig å bedrive samfunnskritikk fra.
Gadamer la stor vekt på praktisk filosofi, på forholdet mellom anvendelse og forståelse. Dette innebærer at all forståelse har en praktisk orientering, det vil si at vår forståelse er avhengig av den situasjonen vi befinner oss i.

Sannheten bak Sannhet og metode

Da Gadamer var ferdig med manuskriptet til Sannhet og metode bar den tittelen Grunnlaget for en filosofisk hermeneutikk. Forlaget han brukte likte ikke tittelen. Forleggeren var belest innen teologisk hermeneutikk og var ikke begeistret for den filosofiske vendingen. Tittelen måtte endres. Gadamer brukte flere dager sammen med sin kone for å finne en ny tittel. De foreslo tilslutt Forståelse og hendelser (Verstehen und Geschehen). Forlaget var fortsatt ikke fornøyd. De synes tittelen var for lik en bok til Bultmann som het Tro og forståelse (Glauben und Verstehen). Tilslutt kom forlaget og Gadamer trem til tittelen Sannhet og metode (Wahrheit und Methode). Inspirasjonen til denne tittelen kommer antagelig fra Goethes bok Diktning og metode (Dichtung und Wahrheit). Men tittelen har i ettertid gitt grobunn for mange misforståelser. Gadamer mente at tittelen var dekkende for hans tanker om sannhet (forståelse) kommer som en plutselig hendelse, som metode bare kan komme diltende etter. Først sannhet så metode. Sannhet kommer før metode. Gadamer forfektet at en slik sannhet eksisterer og at vi ikke kan leve uten den. Han var kritisk til at dagens vitenskap hadde en tendens til å sette metode før sannhet.
         Sannhet og metode er en kraftfull bok på over 500 sider. Den er en klassiker innen filosofisk hermeneutikk. I tillegg til Gadamer er det som oftest Paul Riceour som det henvises til som sentral i denne retningen. Boken begynner forsiktig med hva som er et riktig utgangspunkt for humanvitenskapene, så går den videre gjennom kunst, språk og hele den vestlige filosofiske tradisjon, og avsluttes med en universal ontologi.
         Det som gjør boken noe provoserende er dens argumentering for at vår menneskelige forståelse kan aldri lykkes i å gripe dens ”objekt”. Grunnen til dette, og dette er bokens grunnleggende tese, er at vi alltid kommer for seint når vi forsøker å sette begreper på og velger metode for å si noe om hva vi faktisk forstår. Vi klarer aldri helt å begrunne vår forståelse, fordi vår forståelse er selve grunnen som vi står på. Gadamer sier at hermeneutikkens paradoksale oppgave er ”å forstå det som allerede forstår oss”. Poenget er ikke å oppdage et endelig grunnlag for vår forståelse slik Descartes var opptatt av i utviklingen av den metodologiske vitenskapen. Det er denne metodebesettelsen som Gadamer forsøker å advare oss mot med den Goethe inspirerte tittelen.
         Poenget er i stedet å gjøre oss oppmerksomme på at den hermeneutiske erfaringen har en natur som vil ikke kan begrunne fullt ut. Den hermeneutiske erfaringen er ikke noe som man kan planlegge og kontrollere som en vitenskapelig metode. I stedet er denne erfaringen ofte det motsatte av hva man forventer. Den bringer deg alltid til en begynnelse, til en følelse av tilkortkommethet, og tvinger deg til stadig å tenke deg om på nytt. Det er denne hermeneutiske erfaringen som avgjør ethvert forsøk på forståelse, enten oppgaven er å tolke en tekst, eller å utføre en vitenskapelig eller kunstnerisk oppgave, eller rett og slett å sette ord på noe.
         Vi er alltid omringet av en virkningshistorie, som Gadamer sier er en tradisjon som åpner opp for oss perspektiver og forståelseshorisonter og skjuler andre for oss. Poenget er å gjøre oss oppmerksomme på våre begrensninger for å komme frem til en horisont og vokse litt utover grensene for vår nåværende ståsted, tiltross for at vi ikke klarer å overvinne vår endelighet. Det kan virke litt tragisk at vi vår forståelse er så begrenset, men det er nettopp denne begrensingen som gjør det mulig for oss å lære av hverandre og alltid være åpne for andres erfaringer, i tillegg til å bli oppmerksomhet på slektskap og fellestrekk i andres forståelser som støtter våre egne.
         Gadamer angriper ikke vitenskap så sådan, men dens opptatthet av metode. Han mener det er bare en liten del av våre livserfaringer som kan kontrolleres på en metodisk måte. Hele livsuniverset, som Gadamer sier består av for eksempel vår samspill med andre, kjærlighet, sympatier, antipatier, affekter, osv, er ikke områder som er gjenstand for kontroll. Men det betyr ikke at vi ikke kan si noe om dem, synliggjøre dem, lære av dem, skrive om dem. Vi kan nemlig finne en ”sannhet” i det vi erfarer, kommuniserer og deler med andre. Det er den hermeneutiske sannheten som Sannhet og metode er opptatt av.
         Her ligger kjernen i diskursen mellom Gadamer og Habermas. Gadamer kommer, i følge Habermas, ufrivillig den positivistiske nedvurderingen av hermeneutikken i møte når han hevder i innledningen av Sannhet og metode at den hermeneutiske erfaringen ”overstiger kontrollområdet for vitenskapelig metodikk”. Det å objektivisere vår selvforståelse er feil, sier Habermas, og er enig i Gadamers kritikk her. Det å utvide dette til å oppheve den metodiske fremmedgjøringen av gjenstanden, mener Habermas blir feil. Han mener det er forskjell på en selvreflekterende forståelse og hverdagens kommunikative erfaring. Konfrontasjonen mellom ”sannhet” og metode” burde ikke har forledet Gadamer til å sette den hermeneutiske erfaringen opp mot den metodiske erkjennelsen. Skillet mellom Gadamer og Habermas synes for meg å ligge i deres ulike vektlegging av tradisjonsbegrepet.

Hvorfor er tradisjonsbegrepet så viktig hos Gadamer?

Gadamer ser for seg at tradisjon og hermeneutisk forskning smelter sammen i ett punkt, den hermeneutiske erfaringen. De hermeneutiske vitenskapene utviklet seg som en reaksjon på tradisjonens svinnende gyldighetskrav. Naturvitenskapens fremvekst på 1700-tallet gjorde motstand mot enhver form for tradisjonsbundethet. Jo mer fornuften klarte å beseire fordommer og tradisjoner (som for eksempel religion og tro) jo nærmere ville mennesket komme en gullalder hvor toleranse, harmoni og fred råder. Fornuft og intellekt ble fremhevet på bekostning av fantasi og følelser.
         Det geniale og originale i Sannhet og metode synes for meg å være gjeninnføringen av tradisjonsbegrepet. Gadamer hevder at våre tradisjoner og fordommer er ikke en hindring for økt forståelse men nødvendige elementer. Han hevder at vi kan bare fortolke oss selv, vår omverden og overleverte tekster fra fortiden, gjennom det han kaller horisont-sammensmeltninger. Dette innebærer at vi må endre vår egen horisont. All forståelse er avhengig av slike horisont-sammensmeltninger og deres forhold til historien. Gadamer gjenoppretter anseelsen til fordommer og tradisjoner. Dersom vi mener at Gadamer har rett får dette stor betydning på vår vitenskapssyn. Steven Shapin spør i boken Den vitenskapelige revolusjon (1999) hvordan og hvorfor det er blitt slik at vi oppfatter distinksjonen mellom det sosiale og det vitenskapelige som noe selvsagt. Han skriver at ”…vitenskap er en historisk situert og sosial aktivitet, og at den må forståes i relasjon til de kontekster den vokser ut av…forståelse må omfatte alle sider ved vitenskapen…Det vi velger å skrive, gjenspeiler våre egne interesser, selv om vi hele tiden prøver å fortelle det slik det egentlig var. Det betyr at det uunngåelig er noe av oss i de historiene vi forteller om fortiden”(s.16ff).

Hvordan går Gadamer frem for å gjeninnføre tradisjonsbegrepet?

Det første steget Gadamer foretar for å gjenopprette anseelsen til tradisjoner handler om å tenke på nytt Husserls innsikt av at all forståelse av et kunnskapsobjekt er en forståelse av objektet som noe (Sannhet og metode, s.247). All forståelse innebærer med andre ord å legge inn en mening som objektet ikke har i seg selv. Ingen kan for eksempel se alle sider av noe tre-dimensjonalt samtidig. Gjennom erfaring av to dimensjoner av noe tre-dimensjonalt, oppfatter jeg objektet som tre-dimensjonalt. Husserl sier at man intenderer hver side som en side. Overført på fordommer betyr dette at vi feller en dom før alle fakta er tilgjengelige. Fordommene våre kan bekreftes eller avvises gjennom erfaring eller videre lesning av en tekst. Gadamer mener at å anta at alle fordommer er illegitime og vill-ledende er ganske enkelt en fordom mot fordommer.
         Det andre steget som Gadamer tar støtter han seg til Heidegger i stedet for Husserl (Sannhet og metode, s.269 og 293). Gadamer hevder at fortolkende projeksjoner av mening har sin rot i fortolkerens situasjon. Hvis jeg for eksempel forstår Peer Gynt ut fra spørsmålet om rasestereotypier, er dette ikke et spørsmål som er objektivt forbundet til boken eller på annen måte forbundet med bokens mening. Den er i stedet et utgangspunkt som jeg forstår bokens mening ut i fra, selv om andre kan forstå den på andre måter.
         Denne situasjonsbundne bestemmelse av forståelse er det Heidegger kaller forståelsens før-struktur i boken Væren og tid (1926/1977). Et av hans poeng i denne boka er at allerede før jeg bevisst begynner å fortolke en tekst, så har jeg plassert den i en bestemt kontekst (”Vorhabe”), nærmet med den fra et bestemt perspektiv (”Vorsicht”) og oppfattet den på en bestemt måte (”Vorgriff”). Det finnes, sier Heidegger, ingen nøytral standpunkt hvor man kan undersøke en teksts eller gjenstands såkalte virkelige mening. Dette gjelder også for den vitenskapelige metode. Den vitenskapelige måte å nærme seg et objekt på, plasserer det i en hvis kontekst og krever at man inntar en bestemt holdning til det (Sannhet og metode, s.265).
         Gadamer hevder at all forståelse griper inn i en projeksjon av mening som stammer fra ens egen situasjon og går ut over observerbar fakta. Heidegger kaller dette for å bli kastet inn i verden. Mye av kritikken mot Gadamers filosofiske hermeneutikk handler om vektleggingen på subjektive fortolkninger og faren for subjektivisme og relativismen. Dersom jeg forstår en tekst på en fordomsfull måte, eller med andre ord, om jeg med nødvendighet overfører en mening på en tekst eller objekt som går langt utover det som kan belegges med tilgjengelige fakta, men kun ut i fra min egen situasjon, hva skiller da forståelse fra rent subjektiv fortolkning? Dette spørsmålet tar Gadamer opp i det tredje steget.
         I det tredje steget viser Gadamer at hans analyse står langt fra subjektivismen og relativismen som hans motstandere  beskylder han for. Gadamer forankrer forståelse i den fortolkende subjekts interesse, eller for å bruke Heideggers ord, i en omsorgsstruktur eller forsorgsstruktur (Sannhet og metode, s.299). For å ta et eksempel kan vi tenke på Shakespeares verker. Vår forståelse av hans verker har utviklet seg historisk. Vi nærmer oss verkene med visse antagelser, at de behandler visse evige menneskelige spørsmål, at de har et vakkert språk og at de alle lever opp til høye litterære krav. Hvis vår antagelser ikke innfries, begynner vi å betvile at Shakespeare har skrevet dem.
         Poenget er at situasjonen er preget av det Gadamer kaller kastethet (Sannhet og metode, s.264), hvordan vi forstår et kunstverk eller en historisk hendelse er ikke selv ubetinget godkjent, men at vår forståelse stammer fra den måten verket eller hendelsen tidligere er blitt forstått og dermed har sine røtter i en vekslende historisk og fortolkende tradisjon. Vi gjør visse antagelser om Shakespeares verk, men vi har også visse fordommer om hva som utgjør et kunstverk i alminnelighet, vi har fordommer som er bestemmende for hva vi betrakter som estetisk og hvordan vi nærmer oss det estetiske. Slike fordommer er ikke bare våre egne private eiendom og målestokk for bedømmelse, og heller ikke en følge av vår egen avgjørelse. Våre estetiske forestillinger stammer i stedet fra historiske utviklingslinjer innom bildekunst, skulptur, kunstkritikk, osv. Vår forståelse er dermed betinget av fordommer både hva gjelder det som kan aksepteres umiddelbart fordi det er velkjent og det som er urovekkende fordi det er nytt. I begge tilfeller har det som en generasjon tror og antar, sin grunn i hva en tidligere generasjon har formulert og antatt.
         For Gadamer er den kunnskap et individ eller et samfunn har om et bestemt kunnskapsområde, ikke bare et produkt av individet eller samfunnet, men også av historien. Disse tre stegene understreker betydningen av relasjonen mellom forståelse, fordom og tradisjon.

Virkningshistorie

Et av Gadamers poeng er nettopp hvor lite fortolkerens personlige synspunkter betyr. For selv om fortolkeren bryter med tradisjonen og nærmer seg teksten eller objektet uten forutbestemte meninger, så beholder tradisjonen sin normative kraft. Det som da er virksom kaller Gadamer for virkningshistorie (Sannhet og metode, s.300ff). Jeg oppfatter dette prinsippet som en makt som tradisjonen utøver overfor dem som tilhører den. Makten er så sterk at den er virksom selv om man avviser den eller reagerer mot den. Fortolkeren kan ikke bryte med virkningshistoriens grep. Av den grunn kan heller ikke forståelsesakten oppfattes som subjektivitet, men snarere som et aspekt av virkningshistorien.
         Gadamer sier at bevissthet om vår virkningshistorie er den viktigste form for bevissthet vi kan tilstrebe. Han skriver at ”Lenge før vi i ettertanke forstår oss selv, forstår vi oss selv på en selvfølgelig måte som en del av familie, et samfunn og en nasjon som vi lever i. Subjektivitetens fokus er et latterspeil. Individets selvbestemmelse er bare et lite blaff i det historiske livets evige vindkast” (Sannhet og metode, s.261). For Gadamer angår dette ikke bare vår forståelse av tekster og kunstverk, men også vår forståelse av begrep som rasjonalitet og objektivitet. Våre forestillinger om hva som utgjør et objektivt bedømmelse eller rasjonell beslutning, inngår selv i en viss tradisjon. Det vi anser for å være en objektiv bestemmelse av et forskningsobjekt, er selv betinget av vår tradisjon. Eller sagt på en annen måte, den er betinget av det som i vår tradisjon oppfyller kravene til objektivitet.
         Gadamer mener at Opplysningstidens store feilgrep på 1700-tallet var å utvikle en a-historisk forestilling om fornuft og dermed stille fornuft og metode opp mot fordom og tradisjon som motsetninger. Det å innse at all forståelse av en sak, med nødvendighet er bestemt av fordommer, er å innse at selve begrepet fornuft, refererer til det som er oppfattet som fornuftig innenfor en viss tradisjon. Vår forestilling om fornuft har sitt utgangspunkt i tradisjonen, derfor har det ingen mening å stille fornuft og tradisjon opp mot hverandre som motsetninger. Det å si at fornuften er preget av fordommer, innebærer ikke at den er preget av rent subjektive synspunkter. Projeksjoner av mening henviser snarere til en interesse og antagelse som er en del av samfunnets historiske erfaringer.

Fire allmenne kjennetegn ved tradisjoner

Gadamer skriver om fire kjennetegn som preger tradisjoner. De to første kjennetegnene angir at tradisjoner er særegne samfunnsstrukturer og de to siste er at de er mekanismer for oppbevaring av sosial erfaring.

Samtidsdimensjonen
         Den første dimensjonen er det naturlig å kalle for samtidsdimensjonen og er en forståelse av tradisjoner som innebærer en forutgitt enighet blant og for individene i et samfunn (Sannhet og metode, 302f). En tradisjon er et sett felles meninger og handlemåter i et samfunn, på den måten at enhver tar den for gitt hos seg selv og andre. Samfunnet her kan være familien, forskersamfunnet, arbeiderkollektivet, jordbruksnæringen, kvinnekulturen, nasjonen eller til og med verdenssamfunnet. En tradisjon gjelder så selvfølgelig for den som tilhører den, at en ikke trenger å bli seg den bevisst før den brytes – når en merker at andre har stilt seg utenfor, at en har misset, at noen liksom har vært ”taktløs” nok til å bryte ”spillereglene”. Levende tradisjoner samordner på en stilletiende måte individer til et samfunn utover det skrevne lover og inngåtte avtaler gjør. Kollektiv enighet i en gitt tradisjon utelukker ikke konflikt og fiendskap mellom tradisjonsbærerne, selv om det er en betingelse for kollektiv handling. Felles tradisjoner kan åpne for spesielt hardnakkede motsetningsforhold. Dogmatiske strider mellom sekter og konflikter mellom lønnsmottagere og kapitalister er eksempler på dette. Når bærere av delvis ulike tradisjoner skal leve sammen, oppstår nye muligheter for steile konflikter og for tradisjonsnedbrytning – fordi en ikke vet hvorfor det som ”selvfølgelig” er riktig, er riktig. Et eksempel på dette er konflikter som kan oppstår når foreldre fra ulik familiebakgrunn skal oppdra felles barn.

Historiedimensjonen
Den andre dimensjonen kan vi kalle for historiedimensjonen og handler om bevart erfaring over rekker av skiftende generasjoner (Sannhet og metode, s.303f). Handlemåter og meninger blir oppbevart fra de som alt er inne i en samfunnsordning til de nyankomne, som overtar dem og dermed innlemmes i ordningen. Vel innlemmet gir de selv tradisjonen videre til andre som etter hvert ankommer mens de selv viderefører den. Overlevering av tradisjoner er ikke uforandret repetisjon. I vår omgang med andre og med naturen stilles våre tradisjoner stadig vekk på prøve, selvfølgeligheter blir til spørsmål som åpner for andre alternativer og nyskapning. Resultatet blir uvegerlig en mer eller mindre bevisst tilpasning, beriktigelse og ombygging av våre tradisjoner over tid.

         Likevel er en tradisjon noe konstant i forhold til de sirkulerende generasjoner som overleverer den, enten det er i familien eller på arbeidsplassen, i militærtjenesten, forskningsmiljøet eller partiet, på julekvelden eller på 1.mai, enten tradisjonen gjelder hele ens livsførsel, særskilte livsområder, situasjoner som stadig vender tilbake eller bare sjelden kan inntreffe i ens liv. Uansett hvilke skiftende samfunnsmessige sammenhenger det dreier seg om, er levende tradisjoner en bevart og foregrepet umiddelbart enighet over rekken av påfølgende ”generasjoner” i vedkommende sammenheng.
         Tradisjonene den enkelte overtar, er ikke bare ”slik en (her) gjør det og hva en (her) mener”, men også ”slik har en gjort og ment” og ”slik vil en fortsatt gjøre og mene”, selv om tradisjoners pålitelighet i denne historiedimensjonen normalt er svakere enn samtidsdimensjonen. Dette er noe som oppleves i moderne samfunn med hensyn til fremtiden. Likevel har et samfunns tradisjoner en historisk stabilitet som, liksom naturlovene, er en betingelse for fri og rasjonell handling. Det meste av vår viten om naturlovmessigheter er formodentlig fremdeles ”tradisjonsbårne”. Tradisjoner er altså historiske samfunnsstrukturer med fundamentale sosiale funksjoner. En vet, i kraft av tradisjoner, spontant hva en kan forvente av andre og hva som ventes av en selv, slik kan en legge planer og kan utføre det en beslutter seg for. Selv om dette tradisjonsgitte grunnlaget svikter på mange partikulære punkter, sørger helheten av samfunnstradisjoner likevel for at individet har en relativ kontinuerlig og derfor pålitelig sosial verden å forholde seg i, og for at en ubesværet opplever dette uten først å ha innhentet data om alle øvrige individers atferd og preferanser.
         Tradisjoner er bestemte forhold mellom individer i et samfunn, både i et bestemt øyeblikk og i et større historisk perspektiv. De kan selvsagt derfor ikke selv handle, enn si erindre fortida og foregripe framtiden. Deres egenartede struktur gir likevel dekning for å si at de ”ordner en gruppes liv” og ”sørger for at individene har en stabil verden”. Grunnen er at vi i hovedsak må ha et ubevisst forhold til våre tradisjoner – de er en selvfølgeliggjort basis for vår spontane handling og tenkning. Derfor disponerer vi ikke over, men tilhører ”våre” tradisjoner. I den grad vi tilhører levende tradisjoner, sørger den samfunnsmessige fortid av seg selv for sitt virksomme nærvær i vår samtid og for sin fortsettelse inn i vår framtid. Tradisjoner er samfunnsmessig produserte skjebner for individene som tilhører dem. Likesom Marx som mente at menneskenes samfunnsmessige eksistens bestemmer deres bevissthet, er det hos Gadamer at våre tradisjoner er mer enn våre reflekterte valg mellom alternativer som bestemmer vår historiske virkelighet.

Tradisjonstilegning
Den tredje dimensjonen handler om tradisjonstilegning, om alternativfri læring av alternativer (Sannhet og metode, s.311). Elementene i en tradisjon kan være vilkårlige, utilgjengelige for rasjonell kritikk, eller de kan være begrunnbare, kunne bevises og motbevises, og faktisk være begrunnet ut fra erfaring og med holdbar vitenskapelig, moralsk eller politisk argumentasjon. Uansett foregår tilegningen av tradisjoner på samme måte. For å komme inn i en pågående samfunnsmessig praksis som er ny for en selv, må en i første omgang sette seg inn i et sett av handlemåter og meninger som overtas uten annen begrunnelse enn at de er faktisk gjeldende, de en må gjøre til sine egne hvis en skal kunne ta del i slik virksomhet. Enten en skal lære å snakke eller oppføre seg på en anstendig måte, skal sette seg inn i bruken av en maskin eller i samholdet på en arbeidsplass, skal lære seg bruken av nytt forskningsutstyr eller å kritisere godtatte teorier og finne bedre alternativer, så vil alternativer til tradisjonen en tilegner seg, ikke foreligge for en selv i første omgang. Riktigheten av tradisjonen en tilegner seg, kan en ikke ta begrunnet stilling til før en har satt seg inn i den, og da er det i en viss forstand for seint.
         Tradisjonstilegning innebærer i seg selv ikke autoritære forhold mellom personer, men (oftest) at en anerkjenner andre personer som autoritære. Dette gjelder spesielt de som er eller foreviser eksempler og korrektiver under innøvelsen. En slik anerkjennelse kan være rasjonelt begrunnet, ettersom ens autoriteter er de en kan vite er bedre inne i saken enn en selv (foreldre, fagfolk, gamle travere i tralten). En tradisjon er selv er form for upersonlig, samfunnsmessig gjeldende autoritet, hvis anerkjennelse kan begrunnes ut fra at tradisjonen gir en tilgang til handlings- og forståelsesalternativer en ellers ville være utestengt fra. Alt fra trivielle rutiner til avansert problemløsning og kritisk prøving av tradisjonen.
         I en trangere, men langt mer vanlig betydning brukes uttrykket tradisjonstilegning om lesing av autoritative tekster, for eksempel lærebøker om saker en ikke er inne i, eller skrifter som er ”hellige”, ”gyldige eller ”klassiske”. Bibelen for den troende, Norges Lover for de lovlydige og Kapitalen for den ortodokse marxister er eksempler på dette (Sannhet og metode, s.67). I slik lesing venter en at teksten i prinsippet har rett, enten ”det som står” i første omgang synes rimelig eller urimelig, uforståelig eller forståelig for en selv. Oppgaven blir å få ”alt det som står” til å stemme, og det kan kreve både slit og oppfinnsomhet – og lykkes i dag kanskje sjeldnere i dag enn før. Ved kritisk tilegning av tekster derimot, forutsettes det at en har mer eller mindre selvstendig begrunnet kunnskap om saken og en godtar det som står hypotetisk, for å kunne skjønne tekstens framstilling av saken og ta stilling til den. Men også da forutsettes det at en er åpen for innslag av tradisjonstilegning. Ellers blir lesningen ikke kritisk, men dogmatisk på vegne av egne fordommer. En leser snyter nemlig seg selv for sjansen til å lære noe nytt, hvis han eller hun ikke er åpen for at teksten har rett også når den bryter med egne saklige formeninger. Beste eksempel på dogmatisk lesning i denne forstand er sensur. Sensor vet alt om hva som er riktig, eller tillatt, og leser ikke for å lære, men for å gi karakter, eller trykketillatelse.

Tradisjonsformidling

Den fjerde og siste dimensjonen jeg vil trekke frem i denne sammenheng handler om tradisjonsformidling. Dette er en samfunnsmessig formidling av umiddelbare svar – og spørsmål. Uten å tilhøre levende tradisjoner kunne vi ikke ta situasjoner for gitt, verken hva en konkret situasjon med selvfølgelighet går ut på eller det repertoar av handlemåter og meninger vi uten videre stiller opp (Sannhet og metode, s.314). Tradisjonen gjelder uproblematisk, gir bakgrunnen og horisonten for alt det som kan bli et bestemt problem for oss i situasjonen. Men denne umiddelbare situasjonsorienteringen er verken naturgitt instinkt eller gudegitt åpenbaring, men en samfunnshistorisk formidlet ytelse. Tradisjoner er forråd av sosial erfaring som bevares, ikke ved lagring, men bare ved individers samfunnsmessige praksis, ved å tas i bruk, pleies, prøves og holdes i hevd. De er umiddelbart gjeldende svar på tilbakevendende situasjoner i sosialt liv, altså forut-inntatte svar som til gjengjeld er forløpige og kan omstøtes i konkrete situasjoner. I følge Gadamer består tradisjoner av fordommer, det vil si av formeninger og praksiser som ikke er legitimert ved individuelt gjennomført kritisk prøving hos sine bærere, men ved at de faktisk gjør bestemte problemstillinger mulige (Sannhet og metode, s. 267). Tradisjonell dogmatisme, tradisjoner som legitimeres ved henvisning til forfedrenes sed eller gudenes forordning, og mer raffinert, ved sin alder eller utbredelse i deres blotte faktisitet, er rett og slett partikulære tradisjoner og ikke dekkende for tradisjon som prinsipp. Den hermeneutiske rehabilitering av tradisjonsformidlede fordommer viser til at de er ufrakommelige vilkår for sosialt liv, for individuell spontanitet og frihet, for samfunnsmessige koordinering og historisk kontinuitet. Ingen tradisjon er dermed immunisert mot kritisk prøving, og det følger heller ikke at tradisjonskritikeren ensidig har bevisbyrden i sin i sin kritikk av det bestående. Men det følger av helheten at samfunnsmessige tradisjoner umulig kan underkastes fornuftig subjektiv kritikk eller begrunnelse.

         Tradisjoner trenger altså ikke være dogmatiske i innhold, og deres faktisitet legitimerer ikke en generell antagelse for at ”tradisjoner har rett”. Men av deres formale struktur følger det at de er trege og seiglivede. Så lenge de oppleves å fungere, er de alt annet enn påfallende og ikke uten videre subjektivt tilgjengelige. For den enkelte er de objektive og bydende sosiale realiteter. Tradisjonsbrytere vil nettopp oppleve tradisjonen som ytre makt, ”blir den sparket, sparker den tilbake”. En tradisjonsbryter svikter en solidaritet som er, eller var, selvsagt for de andre, og blir umiddelbart å anse for ”taktløs”, ”særing”, ”en som stiller seg selv utenfor” – eller til og med som ”forræder”, selv om utbryteren har rett og senere får tilslutning fra de andre.
         I en mer spesiell betydning brukes uttrykket tradisjonsformidling om den type sammensmeltning av det kjente og det ikke kjente (eller det ennå ikke kjente) som finner sted i alle vitenskaper som utforsker fortidige, fremmede eller for oss ikke umiddelbart forståelige ”meningsobjekter”. Eksempler på slike fagområder er historie, antropologi, idéhistorie, rettsvitenskap og teologi. Poenget er hvordan tradisjonstilegning slår inn i kritisk lesning av tekster, og det gjelder ikke bare de fag som utforsker ”hellige”, ”gyldige” eller ”klassiske” tekster. I faghistorisk forsking brukes overleverte spor som empirisk belegg for hypoteser om historien (forsøksvis rekonstruksjoner av fortidige forløp og forhold), de avleses ikke for å lære av historien. Selv om dette pragmatiske motivet ikke har noe plass i forskningsmetoden, finner tradisjonsformidlingen likevel sted. Hver metodisk vellykket rekonstruksjon og forklaring gjør hittil uforståtte menneskelige forhold og livsbetingelser forståelige for oss (både for forskeren og de han/hun skriver for). Problemstillingene som forskere arbeider med blir stadig mer avanserte og komplisert, noe som er tvunget frem på grunn av inntregningen i et fremmed materiale. Histografiske fremskritt for eksempel innebærer en framskridende tilgjengeliggjøring av stadig flere, mer differensierte og bedre forståtte menneskelige alternativer, fremskritt i vårt eget språk. Dette berikes med beskrivelser av gjenopplivede menneskelige handlinger som mulig skrekkbilde eller forbilde for fremtidig praksis. Tenk for eksempel på den pragmatiske effekt av en aldri så objektiv studie av de europeiske hekseprosesser, gjerne supplert med en tilsvarende studie av kirkens kvinnesyn i denne epoken.

Oppsummering

I Sannhet og metode beskriver Gadamer tradisjoner som prinsipper som er ufrakommelige midler for alt sosialt liv. De kan beskrives som både øyeblikksorienterte og mer historiske samfunnsstrukturer, dels som mekanismer for overføring og bevaring av sosial erfaring – en alternativfri læring av situasjonsgitte alternativer som sikrer spontanitet og intersubjektiv solidaritet for individene i et samfunn.
Kaare T. Pettersen

No comments:

Post a Comment