Thursday, December 5, 2013

Taushet, Lydighet og Glede

Liljen på marken og fuglen under himmelen er en liten dansk bok skrevet av Søren Kierkegaard. På dansk heter den Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler. Boken utkom 14.05.1849 samtidig som Enten-Eller ble trykket i andre opplag. Motivet med liljen og fuglen var et av Kierkegaards yndlingstema. Han har blant skrevet mye om dette tema i Opbyggelige Taler i forskjellig Aand (1847, andre avdeling) og i Christelige Taler (1848, første avdeling). Boken ble trykt i 525 eksemplarer hos forlagsbokhandleren C. A. Reitzel. Kierkegaards honorar for boken var litt over 31 rd. Boken ble godt mottatt og ble trykket opp på nytt i 1854.

Det er spesielt tre forhold som er viktige for meg i denne boken: Taushet, Lydighet og Glede. Alle tre er avgjørende forhold i mitt eget liv og Kierkegaard har hjulpet meg å sette ord på dem.

Taushet
"Kunsten er å være taus", skrive Kierkegaard. Denne kunsten er en begynnelse, men ikke en begynnelse man begynner med men det man kommer til, og det er en begynnelse man kommer baklengs til. Det er en utfordring å sette seg inn i slike tanker. Det krever at vi kjenner vår egen fortvilelse. Det er taushet som gjør det mulig for oss å være tilstede i Øyeblikket, og det tause Øyeblikket er dialogens sentrale punkt. Det å komme frem til denne begynnelsen krever at vi tar et skritt av gangen, vi må være forberedt på tilbakefall og lære av det vi trodde var glemt. Vi må altså være villig til å kjenne på vår fortvilelse. Det er vår fortvilelse som gjør oss tause og i stand til å være i Øyeblikket. Det å være i Øyeblikket er ikke det samme som å "leve i nuet". Det å "leve i nuet" handler om å være i nåtiden i stedet for fortiden eller fremtiden. Øyeblikket hos Kierkegaard er det som etablerer fortid, nåtid og fremtid. Øyeblikket er møtet mellom tid og evighet. Øyeblikket er mulig fordi mennesket har en evighetsdimensjon i seg. Det er når vi er i Øyeblikket at vi kan leve ut evigheten i tiden. Kierkegaard skriver mye om dette i boken Begrepet Angst (1844).

Lydighet
Det handler ikke bare om å være taus for å komme frem til begynnelsen, til Øyeblikket, men om hvordan vi er tause. Det handler om en innstilling vi har til livet. For Kierkegaard handler denne innstillingen om å være lidenskapelig taus, dvs om å være i sannhet. Det handler om å respondere på den situasjonen man er i. Liljen blomstrer og fuglen synger. Vi har alle en oppgave å utføre i forhold til de forholdene vi lever under. Vi har alle ulike forutsetninger, men uansett hvilke individuelle forutsetninger vi har, er det vår plikt å være lydig mot vår oppgave. Dette får noen viktige konsekvenser. Det å være lydig mot vår oppgave fører til glede (se under) og det fører til at vi finner Øyeblikket. Som nevnt ovenfor handler dette at vi er villige til å møte vår egen fortvilelse. Denne fortvilelsen handler om ville være noe annet en det man er eller å ville være noe annet en det man er. Ved å møte vår fortvilelse med lydighet, finner vi oss selv og møter oppgaven som handler om å være seg selv. Det å være seg selv, handler om å være i en situasjon. Vi har en "situert bevissthet", sier Jean Paul Sartre (1943). Det å ikke akseptere den situasjonen vi er i og være lydig overfor den, handler om av vi på en fortvilt måte ikke vil være i situasjonen. Å være lydig handler om å ha en holdning der vi ikke lenger fortviler. Lydighet er dermed det motsatte av fortvilelse.

Gleden
Kierkegaard skriver at etter tausheten og lydigheten kommer gleden. Hva er denne gleden? Glede er å være seg selv nærværende i å være idag. Det "å være" skriver Kierkegaard videre handler om "å være ubetinget glad i dag". Gleden er ubetinget. Vi setter gjerne betingelser for å være glad. Jeg er glad hvis andre er glad, hvis jeg ikke har økonomiske problemer, dersom jeg er frisk, osv. Dette kaller Kierkegaard for å være "betingelsesvis glad". Det å være "ubetinget glad" er ikke å være glad over noe spesielt. Gleden, for Kierkegaard, er ikke avhengig av noe spesielt, men er opprinnelig og umiddelbar. Gleden er den nærværende tid, det å være i den situasjonen vi er i i dag.

Kaare T. Pettersen
Referanser:
Cappelørn, Niels Jørgen, 2006. Kommentarer til Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Søren Kierkegaards Skrifter. Bind K11, s.35-56. København: Gads Forlag

Grelland, Hans Herlof, 2007. Tausheten og øyeblikket. Kierkegaard - Ibsen - Munch. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kierkegaard, Søren, 2006/1849. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Søren Kierkegaards Skrifter. Bind 11, s.7-48. København: Gads Forlag.

Sartre, Jean-Paul 1993/1943. Væren og Intet. Oslo: Pax Forlag

No comments:

Post a Comment