Friday, January 4, 2013

Ironiske jordmødre – Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche


Søren Kierkegaard
Freidrich Nietzsche
Kierkegaard og Nietzsche deler samme filosofiske metode som har sitt grunnlag i den sokratiske ironien. Dette går ut på at begge evner å trekke seg bort fra deres lesere, og dermed fratar de seg selv all autoritet som forfattere. Leserne sitter igjen med et spørsmål om noe av det de leser egentlig er sant for leseren selv må tolke alt de leser. De får ingenting gratis av disse to filosofene.
Jordmorkunsten, slik den er forstått innen filosofien, stammer fra Sokrates. På gresk heter denne jordmorkunsten for maieustai eller maieutic. Og fødselshjelp heter maieutikos. Platon kombinerer dette begrepet i dialogen Laches med det greske ordet andreia, som betyr mot, mandighet, mannlig mot. Platon beskriver hvilken mot som trenges for å bruke jordmorkunsten som en pedagogisk aktivitet. På samme måte som sin mor, sier Sokrates at han er en jordmor, men som verken kan bli gravid selv eller føde egne barn. Han kan kun assistere andre med å føde barn. En jordmor kan altså ifølge Sokrates ikke føde selv, dvs at filosofens pedagogiske oppdrag går ut på å hjelpe andre frem til en erkjennelse som ikke stammer fra filosofen men fra den filosofen møter.

Kierkegaard sier at dette kun er mulig dersom den pedagogiske aktiviteten fylles med den sokratiske ironien. Etter at Sokrates har åpnet øynene til de han møter, det vil si at han setter dem i en situasjone preget av tomhet og uvitenhet, tar han et skritt tilbake. Den avstanden som Sokrates tar vekk fra de han møter på sin vandring, kaller Kierkegaard for ironi, og det er denne ironien som ivaretas i den sokratiske fødselshjelpen. En motsatt pedagogisk aktivitet er representert med sofistene, som føder selv sine sannheter og gir dem direkte til sine studenter. De sofistene møter trenger ikke anstrenge seg med annet enn å ta imot sannheter. Sokrates mente derimot at de han møter må føde sine sannheter selv.

Både Kierkegaard og Nietzsche skiller mellom deres forfatterskap og deres autoritet som forfattere. Hvorfor? Jo, fordi Sokrates mente at ironi ikke kunne formidles skriftlig, kun muntlig. Sokrates skrev aldri et ord, i hvert fall ikke som vi kjenner til. Det vi vet om Sokrates er overlevert oss av andre, blant annet av hans elev Platon. Det at Kierkegaard og Nietzsche begge likevel skriver ironisk krever derfor en nærmere forklaring. Hvordan får de til dette?

Kierkegaard og Nietzsche skriver ironisk på ulike måter. Mens Kierkegaard skriver gjennom mange forskjellige pseudonymer, skriver Nietzsche aforistisk og ved bruk av narrative fortellinger. Begge tar også avstand fra det de skriver. De er på en måte begge «anti-forfattere». De skriver men tar avstand fra det de skriver. Dette høres unektelig merkelig ut.

Nietzsche skriver fra ulike perspektiver. Han tar avstand fra en absolutt sannhet eller en absolutt sann verden, en verden hvor fakta finnes i an absolutt betydning. Men samtidig sier han at ingenting kan være absolutt falskt heller. Falskhet for Nietzsche handler først og fremst om å være falsk mot seg selv. Nietzsches pedagogiske oppdrag som jordmor, krever at leseren inntar en avstand til teksten og på den måten holder en avstand til forfatteren. Nietzsche er av den grunn krevende å lese. Farlig vanskelig. Da jeg leste Also sprach Zarathustra for 30 år siden, måtte jeg legge den fra meg. Den skremte meg. I løpet av de siste 20 årene har jeg lest Kierkegaard, og dette har vært en nødvendig omvei for meg å gå før jeg nå har tatt fatt på Nietzsche igjen. Hvorfor ble jeg skremt av Nietzsche? Hvorfor er han så vanskelig å lese? Jo, fordi han gir oss Intet. 

Å si noe konkret om hva Intet er, er ingen lett oppgave. Skulle jeg likevel våge, måtte det være med ordene til Martin Heidegger:
Dermed er svaret på spørsmålet efter Intet innvunnet. Intet er hverken en gjenstand eller overhodet et værende. Intet forekommer hverken for seg, eller ved siden av det værende, som det liksom henger seg på. Intet er muliggjørelsen av det værendes åpenhet som sådant for den menneskelige tilværelse. Intet gir ikke først motbegrepet til det værende, men hører opprinnelig til vesenet (væren) selv. I det værendes væren skjer Intets intetgjørelse (I Aarnes og Wyller (red.), 1962,  Hva er Metafysikk, s.113. Oversettelse av Guttorm Fløistad. Orginalteksten er å finne i Heidegger, 1929/1976, Was ist Metaphysik?).

Hva dette værendes Væren egentlig er, er det ingen som kan si med sikkerhet (ikke engang Heidegger), fordi vi alle er berørt av Værens historisk betingede tildekkethet, det Heidegger kaller "Seinvergessenheit" i sitt to-bindsverk om  Nietzsche. Her skriver han at dette betyr: "...selvtildekkethet av Værens opprinnelige skille mellom Hva-Væren (Was-sein) og Det-Væren (Das-sein), til fordel for Væren som opplyser det Værende som Værende og forblir ubestridt som Væren" (1961/ 1997, s.366, min oversettelse). Heidegger beskriver i Platons sannhetslære (Pettersen 2000, s.39) at Det-Væren (Das-sein) er væren i sin eksistensielle og egentlige form utenfor hulen, mens Hva-Væren (Was-sein) er værens predikative form innenfor hulen. Ifølge Heidegger ligger sannheten i det som er tildekket mellom disse, "det som leder hele mennesket til vendepunktet for sitt vesen" (2000, s.45). 

Min assosiasjon til disse dypsindige og nesten utilgjengelige ordene til Heidegger går til en av Platons dialoger, kalt Parmenides. I denne dialogen fremsettes det i alt ni hypoteser. Egil A. Wyller (1995, bind 2) betegner Parmenides som Platons Kunst der Fuge, der de to første hypotesene handler om tankens forvandling fra mangfold til enhet (oppstigning, gresk: anabasis), og de syv siste om tankens forvandling fra enhet til annethet (nedstigning, gresk: katabasis). I den tredje hypotesen, mellom oppstigningen og nedstigningen, finner vi imidlertid en transcendental dreining (overgang, gresk: metabolé). Akkurat som i hulelignelsen må mennesket vende seg helt om for å kunne oppdage seg selv. Søren Kierkegaard kalte dette merkelige stedløse fenomenet, for "Øieblikket" (gresk: exaifnés). Det er dette punktet jeg forbinder med Intet. Et dreiningspunkt som befinner seg i en "Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed" (SV, bind 15, s.73). Egil A. Wyller har oversatt den tredje hypotesens midtre del slik:
Det er dette underlig stedløse som det må være i når det slår om: Øyeblikket. For øyeblikket (eller 'det plutselige': to exaifnes) synes å betegne noe slikt som 'utgangspunkt (ex) for omslag i to retninger'. Omslaget foregår ikke fra hvile sålenge hvilen pågår, eller fra bevegelsen sålenge bevegelsen ennu pågår, - men øyeblikket, denne underlige ting, er plassert mellom bevegelsen og hvilen, utenfor enhver tid; og til og fra dette foregår omslaget fra bevegelse til hvile og fra hvile til bevegelse. (1995, bind 2, s.144).

Å lese Nietzsche krever at man leser tekstene for seg selv. Ansvaret for å forstå teksten er dermed overlatt til leseren. Nietzsche tar intet ansvar for forståelsen. Den friheten er gitt leseren. Nietzsche gir leseren Intet. Det handler om å våge å møte denne Intetheten dersom man ønsker å lese Nietzsche. Denne Intetheten ligger i sentrum for alt Nietzsche skriver. Dersom en leser synes å forstå noe i hva Nietzsche egentlig skriver i en tekst, sier Nietzsche at dette er en «akustisk illusjon», for hans tekster er full av Intethet. Hvorfor er det slik? For Nietzsche åpner med dette en dør for leseren, en mulighet for at leseren kan gi fødsel til en ny erkjennelse gjennom lesekunsten. Det er dette den sokratiske jordmoren skal gjøre.

Kierkegaard på sin side rister fra seg folkemengden og vil forholde seg kun til den enkelte. Han skiller mellom direkte kommunikasjon og indirekte kommunikasjon. Direkte kommunikasjon sier Kierkegaard er nyttig når man skal «fylle et glass som er tomt». Da handler det bare om å fylle på med direkte kommunikasjon. Men som oftest er mennesker ikke "tomme glass". De fleste er fylte med blant annet illusjoner. For å møte mennesker som preges av et liv i illusjoner, må man bruke indirekte kommunikasjon, sier Kierkegaard. Alt Kierkegaard skriver, enten det er skrevet i eget navn eller gjennom pseudonyme forfattere, er skrevet ved bruk av indirekte kommunikasjon. Dermed stiller han hele tiden spørsmål ved hva som er den direkte hensikten med sitt forfatterskap.

Den ironiske forfatteren, som Kierkegaard og Nietzsche, kan ikke kommunisere direkte. De har ingen sannhet å gi, utenom intetheten. Denne erfaringen av å stå overfor intetheten er en meget ubehagelig opplevelse. Men dette ubehaget er også kjennetegnet på at fødselen er i gang. En fødsel trenger fødselsrier, og barn fødes gjennom smerte. Denne smerten er for en maieutisk forfatter tegn på de første tegn på visdom. En visdom som er fremkommet  gjennom selvforståelse og ikke en forståelse som er gitt en fra andre.   
Kaare Torgny Pettersen
Litteratur:
Westfall, Joseph (2009). Ironic midwives. Socratic maieutics in Nietzsche and Kierkegaard. Philosophy and Social Critism, 35: 627-648.

No comments:

Post a Comment